واكنش به يك يادداشت

Shargh - - اقتصاد -

3. مردم خوزستان در دوره انقلاب و جنگ تحمیلی شــهدای بســیاری را تقدیم انقلاب و کشــور کردند و رشادتها و ایثارگریهای بسیاری را به نمایش گذاشتند. همانگونه که قبل از ایــن نیز هنگام حمله متجاوزان انگلیســی در جنگ جهانی دوم، مقابل آنها ایســتادند و شــهدای بســیاری را تقدیم ایران و اسلام کردند که قبرستان جهاد امروز، سند آن افتخار بزرگ است. مردم خوزستان در جنگ تحمیلی و دوره دفاع مقدس، علاوه بر جان، خانه و کاشانه و زندگی خود را برای حفظ کشور و انقلاب اسلامی و وحدت سرزمینی ایران تقدیم کردند. شهرها و روستاها و کارخانهها و صنایع استان تخریب شد. جنگ برای ایران تمام شد؛ اما تأثیرات مخرب جنگ از جمله میدانهای مین، تخریب زمینهای کشاورزی و زیرساختهای اقتصادی استان، همچنان گریبانگیر مردم خوزستان است. انتظار نمیرود مردم خوزستان در کنار تحمل همه ســختیهای دوره جنگ، اینبار نیز بــرای پیگیری مطالبات اجتماعی زخم زبان بشــنوند. 4. یکی از انگارههای نادرســت که پــس از آغاز جنگ بارهــا در برخــی رســانههای ایــران و از زبان بعضی چهرههای سیاسی شنیده میشود این است که صدام برای خرمشهر و دیگر شهرهای خوزستان اسامی قبلی را گذاشــت. این موضوع نادرســت و اشتباه است. اولا صدام از این موضوع سوءاســتفاده میکرد، همانگونه کــه امروزه نیــز بســیاری از گروههای ضــد انقلاب از مطالبات بحق مردم سوءاســتفاده میکنند. ثانیا دیروز و امروز مردم عرب خوزســتان هنــگام صحبتکردن به زبان عربی، از اســامی قبلی اســتفاده میکنند. آنها همزمان نیز وقتی به زبان فارســی ســخن میگویند، اسامی فعلی شــهرها را به کار میگیرند. این موضوع یک رخداد تجربی و قابل راستیآزمایی از سوی هر فرد است. علاوه بر این، امروزه بسیاری از شهرها و کشورها چند اسمی هســتند؛ برای مثال، کشور مصر در فارسی و عربی و ایجیپت در انگلیســی، کشور اردن در عربی و فارسی و جردن در انگلیسی، قاهره در عربی و فارسی و کایرو در انگلیسی، کشور مغرب در عربی، موروکو در انگلیسی و فرانســه و در فارسی مراکش - لهستان در فارســی و بولند در انگلیســی و بولندا در عربی. عراق در فارسی، العراق در فارســی - عربستان سعودی در فارسی و المملکه العربیه السعودی )پادشاهی عربی ســعودی( در عربی و انگلیسی. تهران در فارسی و در عربی طهران - امان )پایتخت اردن( در فارسی و عمان در عربی - دریای خزر در فارســی، کاسپین در انگلیسی و بحر القزوین در عربی؛ این مورد همچنین درباره اسم اهواز نیز صادق اســت؛ نام اهواز در زبان فارسی اهواز است و در زبان عربی بهدلیل قواعد صرف و نحو، الاهواز است؛ این موضوع نیز با پرسش ساده از علمای قواعد عربی قابل راســتیآزمایی است. مهمترین مثال آن نیز راهاندازی شبکه الاهواز از سوی مؤسسه امیرالمؤمنین زیر نظــر آیتالله جزایری، امامجمعه اهواز اســت که برنامههــای خود را بــه زبان عربی بــرای مردم عرب خوزستان پخش میکند. به دوستان و عزیزان پیشنهاد میشــود اولا جنــگ ایران و عراق را بــه جنگ عرب و فارس یا جنگ نژادپرســتانه تبدیل نکنیم، چراکه ملت ایران از این مرحله عبور کردهاند. آن جنگ، جنگ دولت صدام علیه دولت و مردم ایران بود. ثانیا ایران بهلحاظ تنوع و گوناگونی فرهنگی در میان کشورهای خاورمیانه و اروپا، کمنظیر است، این تنوع را نباید به بهانهای برای دشمنسازی، تحریک و تنفر میان بخشهای مختلف مردم ایران و گوناگونیها را بهوســیلهای برای انگزنی و توهین تبدیل کنیم. امروزه بخشیهای تشکیلدهنده جامعه ایران از جمله عربهای ایرانی دست در دست یکدیگر بهدور از کینهجویی و نفرتافکنی میتوانند در توسعه و ارتقای جایگاه ایرانی با هم مشارکت کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.