لزوم توجه جدیتر به توسعه خوزستان

Shargh - - اقتصاد -

رأی بیش از 55 درصد از مردم استان به آقای دکتر روحانی نیز نشــانی از استقبال گسترده مردم استان از برنامههای آقای روحانی اســت. این آمار بیشازپیش بر مســئولیتهای دولت آقای روحانی در خوزســتان میافزایــد. امیــد اســت در دولت دوم جنــاب دکتر روحانی، توجه به اســتان خوزستان بیش از گذشته در اولویت قرار گیرد. 3- امروز در آستانه پشتسرگذاشتن 35سالگی آزادســازی خرمشهر هستیم. در این روزها بیش از هر زمانی، مســائل خوزســتان بعدی ملی و کشوری یافته اســت. مسئله هوای ناسالم و گردوغبار دائمی آسمان خوزســتان به یکی از موضوعات ملی مبدل شده و بخش زیادی از ایرانیان نسبت به وضعیت هوای آلوده خوزستان حساس شده و پیگیر حلوفصل دائمی، پایدار و کارشناسیشــده این مســئله هستند. توســعه مناطق مرزی کشــور، بهویژه توسعه استان خوزستان، بیش از هر زمان دیگری در حال تبدیلشدن به مطالبهای ملی اســت و درخواســت بســیاری از شــهروندان و دلســوزان کشــور از دولت برای تدوین برنامهای میانمدت برای توسعه استانهای مرزی، در حال پیداکردن روزنههایی برای اقدام و عمل در ساختار دولت است. کاستهشدن از رنجها و آلام مردم، بهویژه در مناطق مرزی و ســرحدات کشــور، یکی از وظایف دولتها و بهویــژه دولت آینده دکتر روحانی اســت. امروز 35 سال از آزادی خرمشهر از اشغال ارتش عراق میگذرد و مردم اســتان خوزستان و بهویژه شهرستان خرمشهر بیش از هر زمان دیگری نیازمند توجه جدیتر دولتمردان برای توسعه استان و منطقه هستند. همه بهویژه دستاندرکاران اداره کشــور در قوای سهگانه، باید برای توســعه شایســته و بایســته خرمشــهر و خوزستان سرافراز عزم خود را بیشازپیش جزم کنند. خرمشهر ارجمند 5 3سالگی آزادیات فرخنده باد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.