شروع مجدد فعالیت پروژههای پديده شانديز

Shargh - - اقتصاد -

ايرنا:

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منطقهای وزارت کشــور از شــروع مجــدد فعالیت پروژههــای پدیده شــاندیز خبــر داد و گفت: مناقصه پروژههای شــرکت پدیــده ۱۶ خرداد امســال برگزار میشود. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی وزارت کشور، بابک دینپرست در جلسه کارگروه ویژه پیگیری مسائل شــرکت پدیده، درباره آغاز عملیات اجرائی پروژههای شــرکت پدیده تصریح کرد: طبق مصوبات جلسه ۱3 اردیبهشــت سال جاری در مشــهد، مقرر بود شرکت پدیده طرح پیشــنهادی خود را دربــاره اولویتهای موجــود برای آغــاز عملیات اجرائی، به ســتاد تدبیر استان اعلام کند و ســتاد مذکور هم موظف شده بود در مدت یک هفته این پیشــنهادها را بررســی و نظر خود را به شــرکت ابلاغ کند و آنها اولویتهای خود را در تاریخ 3۱ اردیبهشــت به ستاد تدبیر استان اعلام کردهاند. دینپرست گفت: نظر به اینکه در این جلسه اعضای هیئتمدیره شرکت پدیده اعلام کردند که در این روز مناقصات مربوطه برگزار خواهد شد؛ بنابراین با توجه به حساسیت و حجم درخورتوجه معاملات، مقرر شد ســتاد تدبیر اســتان نیز در اجرای مصوبات قبلی، علاوه بر نظارت دقیق بر فرایند امور و اطمینان از رعایت کامــل ضوابط و مقررات حاکم بر معاملات و تشــریفات مناقصه، نظرات خود را تا قبل از برگزاری مناقصات به شرکت پدیده ابلاغ کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.