برای تولید خودروهای تجاری بنز در حال مذاكره هستیم

Shargh - - اقتصاد -

ايسنا:

وزیر صنعت و معدن گفت: تولید خودرو در کشــور رو به افزایش است و در زمینه سرمایهگذاری و تولید خودروهای تجاری بنز در حال مذاکره هســتیم. نعمتزاده در حاشــیه جلســه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره برنامه دولت برای خودرو در ســال جاری گفت: الحمــدلله تولید خــودرو رو به افزایش اســت؛ درعینحال قــرارداد با شــرکتهای معتبر در زمینه قطعهسازی در حال انعقاد است و در زمینههای ســرمایهگذاری و همکاریهای فنی به پیش هستیم. وی ادامه داد: در زمینه خودروســازی نیز مشارکت با سیتروئن و پژو تمام شده و کار اجرائي آغاز شده است و با رنو نیز بهزودی به سرانجام خواهیم رسید و متعاقب آن درباره تولید بنز نیز در زمینه خودروهای تجاری در مراحل نهایی مذاکره هســتیم. وزیر صنعت و معدن همچنین در پاســخ به این سؤال که آیا برای حضور در کابینه دولت دوازدهم از شما دعوت شده است، گفت: هنوز برای کابینه بعدی از هیچکس دعوت نشده، هنوز خیلی مانده، اجازه بدهید تا آن موقع بماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.