سال ۱۴۲۰ كارگر ناياب و بیكاری منفی میشود

Shargh - - اقتصاد -

تسنيم:

معاون مرکز آمار گفت: اگر با همین روال پیش برویم تا ســال ۱4۲۰ افرادی کــه وارد بازار کار میشــوند، از افرادی که از بازار کار خارج میشوند، کمتــر خواهد بــود و معادله جمعیــت در بازار کار تغییــر میکند. علیرضا زاهدیــان، معاون طرحهای آماری مرکز آمار ایران، بــا بیان اینکه جمعیت ایران در ســال ۹5 به ۷۹میلیونو ۹۲۶ هزار رســید، گفت: 5۱ درصــد جمعیت ایران را مــردان و 4۹ درصد را خانمها تشــکیل میدهند. وی ادامــه داد: میانگین سنی کشور به 3۱.۱ و میانه سنی جمعیت از ۲۷ سال به 3۰ رســیده و 5۰ درصد جمعیت زیر 3۰ سال قرار دارند. زاهدیان با بیان اینکه اکنون ۹۰۰ هزار شغل در سال باید ایجاد شود تا ۱۱ درصد نرخ بیکاری کاهش پیدا کند، تصریح کرد: تا ســال ۹8 این میزان با توجه به رشــد جمعیت به ۷8۰ هزار و از سال ۹8 تا ۱4۰۰ به 4۰۰ هزار شغل میرسد تا بتوان تا یك درصد نرخ بیکاری را کاهش داد، اگر با همین روال پیش برویم تا ســال ۱4۲۰ افرادی که وارد بازار کار میشــوند، از افرادی که از بازار کار خارج میشــوند، کمتر خواهد بود و معادله جمعیت در بازار کار تغییر میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.