خانهاولیها و بدمسکنی در حاشیه شهرها دغدغه مسکني دولت

Shargh - - اقتصاد -

ايســنا:

وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد اصلیترین مســئله حوزه مســکن، خانهاولیها و بدمسکنی در حاشیه شــهرها و بافتهای فرســوده است. عباس آخوندی در حاشــیه جلســه هیئت دولــت در جمع خبرنــگاران دربــاره مســکن اجتماعی و نســل دوم شهرهای جدید گفت: شهرهای جدید نسل اول عمدتا سرریز کلانشهرها را داشت که در نسل بعدی عمدتا بحث ما این اســت که در جایی قــرار گیرد که امکان اشتغال وجود داشته باشد مانند جنوب ایران همچون شهرهایی مانند چابهار و اطراف عسلویه و پروژههای پــارس جنوبــی و جاهایی که امکان اشــتغال وجود داشته باشــد. وی ادامه داد: برنامه مسکن اجتماعی نیز برای ســالی صد هزار واحد تصویب شــده و بنیاد مســکن نیز بهعنوان مجری این کار انتخاب شد. وزیر راه و شهرسازی همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا برای حضور در کابینه دولت آینده از او دعوت شده یا خیر، گفت: فکر نمیکنید خیلی زود است؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.