خطر بيخ گوش پايتخت

Shargh - - اقتصاد -

شــرق:

پديدهاي كه بيش از پيــش تهران را تهديد ميكند. فرونشســت زمين اســت كه بيم آن ميرود همين بيخ گوش پايتخت، تأسيســات روبنايــي كشــور را در خــود فرو بلعد. دشــت ورامين يكي از آن دشــتهايي است كه نگراني از فرونشســت آن به دليــل ازبينرفتن آبهاي زيرزميني نگرانيهــا را افزون ميكنــد. بهويژه آنكه راهآهن تهران- مشــهد درســت از كنار آن عبور ميكند. مدير عامل شــركت آب منطقهای تهران گفت: در دشت ورامين هم افت منابع آب زيرزمينی، فرونشست دشت و هم بازشدگی زمين را داريــم و با توجه به اينكه اين دشــت در كنار راهآهن تهران - مشــهد قرار دارد جای نگرانی وجود دارد.به گزارش ايلنا، محمدرضا بختياری در حاشيه بازديد خبرنگاران از فرونشست زمين در دشــت ورامين گفت: در حــال حاضر منابع آبی اســتان تهران 150 ميليون مترمكعب بيلان منفی دارد و از اين ميزان 85 ميليون مترمكعب مربوط به دشت ورامين است.

وضعيت دشت ورامين بحرانی است

وی با اشاره به اينكه ورامين جزء دشتهای بحرانی كشور اســت، افزود: سالانه حدود 370 ميليون مترمكعــب از منابــع آب زيرزمينی در دشت ورامين برداشت میشود كه از اين ميزان 340 ميليــون مترمكعــب مربوط بــه چاههای مجــاز و 30ميليــون مترمكعــب مربــوط بــه چاههای غيرمجاز اســت.وی تصريــح كرد: اگر 85 ميليون مترمكعبی را كه بيلان منفی اســت حســاب كنيــم و كل چاههای غيرمجــاز را هم ببنديم، 50 تا 60 ميليــون مترمكعب كم داريم كه به اين معناســت كه علاوه بر بستن چاههای غيرمجاز بايد برداشــت از چاههای مجاز را هم كنتــرل كنيم، زيرا برخی اضافه برداشــت دارند و برخــی نيز بايد برداشتشــان محدود شــود. مديرعامل شــركت آب منطقهای تهران با اشاره به راهكارهای حل بيلان منفی منابع آبی تهران بيان كرد: يكی از راهها، بستن چاههای غيرمجاز اســت كه در اين راستا ســال گذشته حدود 180 حلقــه چاه غيرمجــاز را مســدود كرديم كه 10 ميليون مترمكعب آب ذخيره شد.وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ســه هزارو 200 حلقه چاه مجاز و غيرمجاز در دشت ورامين وجود دارد كه از اين تعداد حدود هزارو 760 حلقه چاه مجاز و بقيه غيرمجاز است و از 370ميليون مترمكعبی كه از منابع آب زيرزمينی برداشت میشود 340 ميليون مترمكعــب مربوط بــه چاههای مجاز و 30 ميليــون مترمكعــب مربوط بــه چاههای مجاز اســت يعنی از هــزار و 400 چاه غيرمجاز، 30 ميليون مترمكعب برداشــت میشود و بقيه مربوط به چاههای مجاز اســت. اين ارقام نشان میدهد كه چاههای مجاز با دبی بالا برداشــت میكنند كه بــرای حل اين موضــوع بايد كنتور هوشمند نصب شــود، چاههای غيرمجاز بسته شوند و تغذيه مصنوعی داشته باشيم.بختياری خاطرنشــان كرد: در ســال جاری بــه گونهای برنامهريــزی كرديم كه با مديريت اعمال شــده از هدررفــت آب جلوگيــری كرديم، آب ســدها پر شــده و رهاســازی آب نيز صرف كشاورزی و تغذيه مصنوعی شــد. يعنی در ســال جاری 15 مترمكعب بر ثانيه رهاسازی آب برای كشاورزی داشــتيم درحالیكه اين رقم در سال گذشته سه مترمكعــب بر ثانيه بوده اســت و به اين ترتيب كشــاورزان چاههــا را خامــوش میكنند كه به نوعی بــه منابع آب زيرزمينی كمک میشــود. وی با اشــاره بــه اينكه كار تغذيــه مصنوعی را در ورامين و دشــت شهريار آغاز كردهايم، افزود: بــا انجام تغذيه مصنوعی در شــهريار تا 15 متر افزايش آب زيرزمينی داشتهايم.

سالانه 16 سانتیمتر فرونشست داریم

مديرعامل آب منطقهای تهران با بيان اينكه ســالانه حدود يک متــر و 30 ســانتیمتر افت آب زيرزمينــی اتفاق میافتد، گفت: ســالانه 16 سانتیمتر فرونشســت داريم كه ناهمگونی اين اتفــاق خطرناک اســت. وی همچنيــن با بيان اينكــه با عبــور از دوره 20 ســاله خشكســالی اكنــون در حــال ورود به ســالهای نرمال آبی هســتيم، به اقدامات دولت روحانی در راستای تعادلبخشــی آبهای زيرزمينی اشاره و اظهار كرد: در دولت يازدهم حدود 22 جلسه شورای عالی آب تشكيل شد كه معادل 20 سال گذشته بوده اســت؛ يعنی در چهار سال گذشته دولت به صورت جدی وارد بحث منابع آب زيرزمينی و كنترل اضافهبرداشــت شــد. بختياری افزود: در ســال گذشــته در تهران توانستيم 10 ميليون مترمكعب صرفهجويی كنيم، در سال جاری نيز 18 ميليون مترمكعــب صرفهجويی میكنيم و تجميعی صرفهجويی در استان تهران در چهار سال 40 ميليون مترمكعب بوده است.

وی يادآور شد: در ســالهای گذشته بخشی از تغذيــه آبــی ورامين از جاجرود بوده اســت كه با احــداث ســدهای ماملو و لتيــان صرف ذخيرهسازی برای شرب تهران میشود؛ بنابراين برای جبران اين موضوع از پســاب تصفيهخانه جنوب تهران برای دشــت ورامين يا كشــاورزی استفاده میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.