شناسايی 5/2 ميليون خانوار مستأجر زير خط فقر

Shargh - - اقتصاد -

شرق :

«براســاس مطالعات انجامشده در بخش مســكن در ســال 1392، دوميليونو 500 هزار خانوار كمدرآمد زير خط فقر، مســتأجر شناســايی شدهاند». اين را مدير مطالعات علمی طرح جامع مسكن گفته اســت. به گزارش ايســنا، فردين يزدانی در نشستی با محور موضوعی «ارتقای قابليت زيستپذيری شهرها و كيفيت زندگی شــهروندان با اجرای سياســتهای بازآفرينی شــهری» و با عنوان «بهســازی، نوسازی و مقاومســازی مســكن» با اشاره به شــهر زيستپذير اظهــار كرد: فقــر دارای ابعــاد مختلفــی مانند فقر اقتصادی، فقر اجتماعی، فقر اشتغال، فقر بهداشتی، فقر سكونتی يا فقر مسكن است. اگر بخواهيم شهری را زيســتپذير كنيم، بايد فقر را به حداقل برســانيم. او افــزود: براســاس مطالعات انجامشــده در بخش مســكن، در ســال 1392 دوميليونو 500 هزار خانوار كمدرآمد زير خط فقر، مســتأجر شناســايی شدهاند. چون ســهم هزينههای مســكن برای اين گروه، بالای 40 درصد محاسبه شده، فشار سكونتی برای آنان يک فشار اقتصادی عميق اســت. مدير مطالعات علمی طرح جامع مســكن، با بيان اينكه اين گروه از اقشــار جامعه بايد در برنامهريزیهای طرح جامع مســكن مدنظر قرار بگيرند، گفت: بهتازگی براساس مطالعات انجامشــده، رقم يادشــده به ســهميليونو 200 هزار خانوار افزايش پيــدا كرده كه 60 درصد اين خانوارها در بافتهای ناكارآمد ســكونت دارنــد. يزدانی تأكيد كرد: سياســت تأمين مسكن بايد معطوف به اين گروه از جامعه انجام شود. چنانچه سياستی پياده شود كه منجر به افزايش قيمت زمين و مســكن شود و انگيزه ســرمايهگذاران خصوصی به اين بازار بيشتر شود، اين افزايــش قيمت باعث رانش جمعيت به اين بافتها و رشد حاشيهنشينی میشــود. او با اشاره به اعطای بستههای تشويقی، تسهيلات و يارانه به سرمايهگذاران بخشی خصوصی، ادامه داد: در رابطه با تأمين مسكن، بايد بخشی از اين مســكن ساختهشده صرف مسكن اجتماعی شــود. او بــا بيان اينكه مســكن گروههای كمدرآمد و مســكن اجتماعی در بافتهای ناكارآمد بايد بهعنوان موضوع كليــدی محل توجه قرار گيرد، گفت: برنامه تأمين مسكن بايد بر پايه تقويت جامعه مدنی با محوريت ســاكنان بافت تشكيل شود تا آنان بتوانند از خلافكاری و ســودجويی كه ممكن اســت از سوی دولت، شــهرداریها و سرمايهگذاران بخش خصوصی انجام شــود، پيشــگيری كننــد. او جامعه مدنی را شامل تشكلهای ســاكنان درون بافتهای ناكارآمــد دانســت و اظهار كرد: برنامهريزی مســكن بايد براســاس مجموعهای شــامل ذینفعان بخش خصوصی، شــهروندان )كه بــه تنهايی قدرت اعمال نفوذ ندارند(، نظام مديريت شــهری و دولت مركزی باشد كه هر كدام بتوانند نقش و تأثير خود را در تأمين مســكن ايفا كنند؛ در غير اين صــورت، ناكارآمدی در رابطه با تأمين مسكن رخ خواهد داد. مدير مطالعات علمی طرح جامع مســكن با تأكيد بر ضرورت ترويج بازار مســكن اجتماعی در بافتهــای ناكارآمد گفت: ســاكنان محدوده بافتهای ناكارآمــد جهت ارتقای كيفيت زندگی خود وارد بازار میشــوند و اين بازار جز با تشكل و سازماندهی اجتماعی، ايجاد نخواهد شد. ايشان در ادامه تصريح كرد: بازار آزاد، دولت كارآمدی میطلبد كه بتواند بازار آزاد درست را اجرا كند. يزدانی اتخاذ رويكــرد مداخله مســتقيم حداقلی در بخش اجرائی ساختوساز مسكن را سياستی مناسب عنوان و تصريح كرد: دولت نبايد دراينباره از مسئوليتهای خود شانه خالی كند. به گفته او بايد تزريق منابع مالی بهشــكل ارائه يارانه هدفمند و پرداخت به گروههای كمدرآمــد و همچنين انضبــاط در ساختوســاز از سوی دولت انجام شود. مدير مطالعات علمی طرح جامع مســكن گفت: براســاس مطالعات انجامشده در ســال 1392، حدود يکميليــونو 500 هزار خانوار در وضعيت بدمســكنی قرار دارند؛ يعنی براســاس تعريف مركز آمار، خانوارهايی كه در يک اتاق 12متری و كمتــر از اين ميزان زندگی میكنند كه متأســفانه از رقم يادشــده، حدود يکميليونو 200 هزار خانوار در سكونتگاههای غيررسمی شناسايی شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.