نخستين دفتر نمايندگی يک بانک ايرانی در اروپا گشايش يافت

Shargh - - اقتصاد -

ایرنا: در ادامه گشــايشهای بانكی پس از برجام، نخســتين دفتر نمايندگــی بانک ســامان در اروپا پس از دريافــت مجــوز از بانکهای مركزی ايــران و ايتاليا در شــهر رم افتتاح شــد. دفتر نمايندگی اين بانک در شــهر رم با هدف ارائه خدمات مشــاوره تأمين مالی و سرمايهگذاری، بانكی، حقوقی و همچنين ايجاد شرايط و معرفی زمينههای ســرمايهگذاری در كشــورمان به ســرمايهگذاران اروپايی بهويژه ايتاليايی راهاندازی شده است. به گفته منصور مؤمنی مدير روابطعمومی بانک ســامان، اين بانک در فضای مثبت ايجادشــده پس از اجرای برجام و با تكيه بر تجربيات گذشــته و با هدف تسهيل فعاليت صنعتگران و بازرگانان كشورمان، برای ارائــه خدمات بهتر مالی و اعتبــاری، اين دفتر را ايجاد كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.