الان زمان عمل است

Shargh - - پژواك - پیمان قاسمزاده

دوازدهمین دوره انتخابات ریاســتجمهوری هم تمام شد و برگ زرین دیگری از مردمسالاری و مشارکت مردمی بر صفحه تاریخ ایرانزمین نقش بســت. این انتخابات که میتــوان از آن بهعنوان سیاســیترین انتخابات ایران نام برد، دارای نکات قابــل تأمل زیادی بود که هریک در جای خود باید مورد بحث و کنکاش قرار گیرد.

از هجمههای شــدید علیــه دولت، وعدههای بیبرنامه، مستمسک قراردادن دین و اخلاق مردم و... گرفته تا صبر و بردباری و اســتقامت مردمانی که ساعتها پای صندوق منتظر مشارکت در آینده خــود بودند. اما آنچه بیــش از همه جلوه کرد و خود را نشــان داد نمایانشــدن دوست و دشمن و شــناخت یار از یارنماها بود. آنــان که دولت را نــه برای مــردم و خدمت بــه آنان، بلکــه برای دستیابی به منافعشــان دوست داشتند و به قول معروف همان فاتحان شنبهای بودند که همیشه و در همــه حال حاضرند این روزها با هویدا کردن هویت واقعیشــان درســی به دیگران بدهند که باید نیک اندیشیده شود.

مدیــران و مســئولانی که نه تنها به واســطه پستشــان بیطرفی را رعایت نکردنــد، بلکه از حضور در جلسات مخالفان دولت تا سنگاندازی در اســتقرار ســتادهای روحانــی و فعالیت علیه دولــت هیچ ابایــی نداشــتند. آنانکــه در طول خدمتشــان در چهار ســال گذشــته نــه دل در گــرو دولت داشــتند و نه برای رضایــت مردم از روحانی، قدمی برداشــتند و موجــی از نارضایتی را در دل ملــت ایجاد کرده و امیدوار بودند که در اردیبهشت 9۶ میوه آن را بچینند و به قولی که به بــزرگان خود دادهاند وفا کنند... . آنانکه با اتکا بر نظرسنجیهای ساختگی، رئیسجمهور را فردی غیر از روحانی میدانستند و نگران بودند که مبادا از قافله ارادتمندان جا بمانند.

اما آنچه در این ایام اتفاق افتاد وفای به عهد، اســتمرار در تحقق اهداف و حضور در صحنه از ســوی کسانی بود که در چهار سال گذشته نهتنها به بــازی گرفته نشــدند بلکه فرصــت خدمت و ایفای مســئولیت هم از آنان گرفته شد و چه بسا از آنچه داشتند و حقشــان بود نیز محروم شدند. در آن روزهــا آنچــه بیشازپیش خود را نشــان میداد حضور چهرهها و افــرادی بود که با همه بیمهریها، دغدغهها و دلخوریهایشان از مسیر اعتدال خارج نشــدند و امیدوارانــه برای تحقق فردای بهتر، زمینهســاز حماســه 29 اردیبهشت شــدند. آقای رئیسجمهور! امروز فرصتی مغتنم بــرای قدردانی از آنانی اســت کــه مظلومانه در کنارتان ماندند و تمام ســختیها را تحمل کردند. امروز فرصت گرانبهایی برای همراهی با دوستان واقعیتان اســت که هیچگاه اسیر یأس و رخوت نشدند و شــرایط دولت یازدهم را برای رسیدن به توســعه و عبور از بحرانهــای داخلی و خارجی درک کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.