نبايد خسته شد

Shargh - - پژواك - عرفان بلخاری

دکتر پلاک بریتانیایی درباره امیرکبیر میگوید: میــرزا تقیخان مظهر وطنپرســتی بــود یعنی همان اصلی که در ایران مجهول است. امیرکبیر در سال 1230 شمســی در جایی صدها کیلومتر دورتــر از پایتخــت در بیخبری و غربت کشــته میشود نه به دست انگلیسیها و روسها، بلکه به دست هموطنان خود.

در حقیقت مرگ امیــر نهتنها عامل خارجی نــدارد، بلکــه براینــد وضعیــت و خواســت غیرمستقیم جامعه ایران است.

مردادماه ســال 1332 اســت، حکومت دکتر محمد مصدق، شــخصی که نفت - این میراث ملت ایران را ملی کرده اســت- سقوط میکند. اما چگونه است یک حکومت ملی و مردمی به وسیله تنها چند میلیون پول خارجیها سرنگون میشود؟

کافی اســت حدود یک ماه به عقب برگردیم روز 30 تیر ســال 1332، زمانی که اولین سالگرد جنبــش مردمی 30 تیر در حال برگزاری اســت. مردمی که ســال قبل از مصــدق حمایت کرده بودنــد، ترجیــح دادند در خانه بماننــد، انگار از وضعیت اقتصادی و مشــکلات معیشــتی خود خسته شده بودند و ترجیح میدادند از بازیهای هرروزه سیاسی کنار بکشند.

مردم سیاســت بیتفاوتــی را در پیش گرفته بودند؛ سیاســتی کــه تنها بازنده آن خودشــان بودنــد؛ در زمانــی که آنها نســبت به وضعیت کشور بیتفاوت شده بودند و در خلأ حضورشان حالا ارتش و شــعبان جعفریها میتوانستند با اندکی پول آمریکایی کودتا کنند.

52 سال بعد از کودتای 28 مرداد یعنی سال 1384، هشــت سال اســت که دولت اصلاحات سر کار بوده، حافظه کوتاه تاریخی ما مانع از آن شــده که تغییرات انجامشده در این هشت سال را به خاطر بیاوریم. مــا با صندوقهای رأی قهر میکنیم.

در حالی که 18 میلیون در انتخابات شــرکت نمیکنند فــردی با 17 میلیون برنــده انتخابات میشــود. مردم ایران بــه جاي آنکــه منطقی به روند طیشــده در این هشــت سال نگاه کنند )رونــدی که ســالهای بعــدی حســرت آن را خوردنــد(، احساســی فکــر میکنند و گذشــته را از یــاد میبرند و دســت به انتخــاب محمود احمدینــژاد میزنند تا به قول خود به تغییرات رأی دهند. اما کــدام تغییرات؟ در حقیقت رفتار منفعلانه مــا بود کــه باعث شــد احمدینژاد بر مســند قدرت بنشــیند تا فســاد، دروغ، تورم، بیکاری، وضعیت بد اقتصادی و هر آنچه در آن ایام رخ داد، نتیجه رفتار ما باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.