رأیدادن در تگزاس

Shargh - - پژواك - انسیه محسنی

طرفهــای ظهر بود که راه افتادیم برای رفتن به محل رأیگیری. خوشبختانه شهری که در آن زندگی میکنیم؛ یعنی هیوستن، یکی از پنچ شهر محل اخذ رأی در ایالت تگزاس بود. محلی که اعلام شــده بود هتلی بود در مرکز شــهر. پیداکردنش ســخت نبود. وقتی وارد حیاط هتل شــدیم، یک صف طولانی دم در ورودی جلب توجــه میکرد. بعد از خوشوبش با چهرههای آشــنا، آخر صف ایســتادیم. حدود ۶0، 70نفری میشــدیم. بعضیها میگفتند از محل کار مرخصی گرفتهاند، بعضی از دانشــگاه آمده بودند، بعضی بچه همراهشان بود و حتی چند خانم باردار هم در صف دیده میشد.

آفتاب ســوزان تگزاســی امان همه را بریده بود، امــا همه مشــتاق و امیدوار در صــف منتظر بودند. میگفتنــد مدیریــت هتــل موافقت نکــرده که این جمعیــت در لابی هتل منتظر بمانند و بهاجبار صف بیرون تشــکیل شــده بود. مدتی منتظر شدیم. خبر دادند کســانی که بچه همراهشان هست، میتوانند از درِ دیگری وارد شوند و زودتر رأی دهند.

اسمنویسی کردیم و در صفی جداگانه داخل هتل منتظر شــدیم. مشــغول گفتوگو با دیگر ایرانیها و یکی از مســئولان رأیگیری شــدیم، همه با روی باز و خندان مثل کسانی که سالهاي سال است همدیگر را میشناســیم کنار هم قرار گرفته بودیم. شاید بیدلیل هم نبــود. همه به یک علت آنجا بودیــم: ایران عزیز و ایــن مــا را بههم نزدیــک میکرد. تــا اینکه همان مســئول با روی خوش گفت که نوبتتان رســیده. وارد اتاق کوچکتری شــدیم که عدهای مشغول ثبتنام بودند، چندنفری از رأیدهندگان هم در حال نوشتن یا درصندوقانداختن رأی. روی باز و ادب مســئولان، روحیهبخش بــود. درعینحال ســعی میکردند با ســرعت کارهای ابتدایی را انجام دهنــد. رأیمان را نوشتیم و به دست پسرکمان توی صندوق انداختیم.

ادامه در صفحه 7

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.