تنها دولت معصوم بیاشتباه است

Shargh - - پژواك - مهرداد شیری

خبرســازیهایی که علیه دولت شــد، هیچکدام جواب نداد. مــن نمیگویم دولت معصوم اســت. من نمیگویم خطا ندارد. غیر از دورانی که سیســتم در دســت معصوم علیهالسلام باشد... آن چیزی که عموم مردم آگاهانه یا ناآگاهانه از حکومتها انتظار دارنــد، گرایش ذاتــی آنها به معصوم علیهالســلام اســت که دوست دارند در آن شــیوه قرآنی مدیریت شــود منتها بحث در این است که آیا میتوان یا نه؟ اینکه دقیقا عین معصوم علیهالسلام حکمرانی کرد، قطعا محال است. اما میتوان خط فاصل را کم کرد.

در دورانــی کــه رشــته حکومت هم به دســت معصوم علیهالســلام بود، باز هم تخلفاتی میشد. باز هم دزدی و اختلاس و دیگر فســادهای سیاسی، اجتماعــی و اقتصــادی در بــورس بود. مشــاهده مســتندات تاریخــی، ایــن را بهخوبی بیــان میکند بنابراین نباید انتظار داشــت قطعا میتوان مدینهای فاضله آفرید چراکه خواســتهای نفســانی افراد، متفاوت است و درجه تقوای آنها متغایر!

من با افتخار تمام، به حســن روحانی رأی دادم. به هــزار و یک دلیل. با بررســیهای مختلف ابعاد. آنهایــی کــه میگویند این رأی اشــتباه بــود، مختار هســتند رأی خود را به دیگــری بدهند. همچنان که مــن نمیتوانم درباره آرای آنهــا نظر دهم، آنها هم نمیتوانند درباره رأی من و أمثال من نظر دهند.

چراکه همه آنها تأیید صلاحیت شــده و از طریق کانالهــای قانونــی و مشــروع، وارد عرصه رقابت شــدهاند. پس حرفی در این نیســت. بحثی نیست. ســنگاندازان، دلیل اینهمه عداوت را از درون خود بجویند و آن را رفع کنند، وگرنه همیشه دچار بغض و کینه خواهند بود.

من خرســندم کــه رأی ما در ایــن دوره نافذ بود و فردی بــا تدبیر و کفایت، با تکیه بــر مردم و آرای دموکراتیک، بر کرسی دولت تکیه زد. اما همیشه در هر دورهای باید مراقب بود تا هیچ دولتی دست از پا خطا نکند و افســار مملکت را به دست توفان بلایا و حوادث نسپارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.