کنارهگیری کردم تا با دست بازتر حرکت کنم

Shargh - - سياست -

ایرنا:

علیاکبر ناطقنوری، عضو مجمع تشــخیص مصلحــت نظام، گفــت: بنده شــخصا خواهناخواه وجهه سیاســی دارم و نمیتوانــم در برابر وقایع و حوادث سیاســی کشور، چه به لحاظ تکلیف شرعی و چه از نظر وظیفه ملی و انقابی، بیتفاوت باشم.

وی دربــاره کنارهگیــری خود از مســئولیت دفتر بازرســی مقام معظم رهبــری معظم رهبری گفت: بنــده افتخار این را داشــتهام که از همــان روزهای نخســتین رهبری معظمله و در طول 28 سال، مورد اعتماد ایشــان و در خدمتشــان باشم و همینطور در خدمت مردم بیپناهی که رهبری نظام را آخرین ملجأ و پناه خود مییافتند.

عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظــام ادامه داد: در ایــن مــدت قریب به ســه دهــه، به لطف خدای متعال و به شــهادت آمــار و همچنین اظهار خرســندیهای رهبری معظم انقاب، کارنامه دفتر بازرسی، کارنامه درخشانی است.

ناطقنــوری افزود: به هر صورت، بنده شــخصا خواهناخــواه وجهــه سیاســی دارم و نمیتوانم در برابر وقایع و حوادث سیاســی کشــور، چه به لحاظ تکلیف شــرعی و چه از نظر وظیفه ملی و انقابی، بیتفاوت باشــم. وی اضافه کرد: از طرف دیگر، این یک واقعیت اســت که تعارض حقیقی بین فعالیت سیاســی افراد در موقعیتهای انتسابی به رهبری و حفظ جایگاه دفتر ایشان وجود دارد که علیالقاعده میبایســت مبرای از گرایشهاي متداول سیاســی باشــد؛ لذا این طبیعی بود که ایــن تصمیم را بگیرم که هم نسبت به تحولات جامعه بیتفاوت نباشم و بتوانم با دست بازتر حرکت کنم و هم اینطور نباشد که رفتارهای سیاســی فردی چون بنــده، موجبات القای شــبهه جانبداری دفتر مقام معظم رهبری از گروهی خاص را در اذهان فراهم کند.

ناطقنوری گفت: به هر تقدیر، بنده کمافیالسابق ســرباز انقاب و در خدمت رهبــری معظم خواهم بود. امیــدوارم این انقاب که میــراث باارزش امام خمینــی)ره( و حاصــل تاشهــا و فداکاریهای بیدریغ و بیشمار این ملت بزرگ است، با هدایت و درایت رهبری فرزانه انقاب آن به سر منزل مقصود برسد.

او در بخشــی دیگر از سخنانش درباره انتخابات اخیر و نتایج آن گفت: حقیقتا مردم ما، هم در داخل و هم خارج از کشــور، بار دیگر و در شــرایطی بسیار دشــوار، ثابت کردند از یک درک جامع و هوشمندی کمنظیر بهرهمند هســتند و در هر جــای جهان که باشــند، دلشــان برای وطن و ســرزمین کهــن ایران میتپد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در واقع این انتخابات نمادی بود از پایداری ملت ایران در دفاع از اســتقال، آزادی و جمهوری اســامی و نیز حرکتی بود برای تثبیت عقلگرایی، عمقنگری و نفی بیاخاقی. معنای دیگر این حرکت باارزش، این اســت که ملت ایران دغدغههایی از جنس فرهنگ، اخاق و صداقت دارند و شــما مشــابه چنین رفتار عاقانــهای را حتی در ممالک پیشــرفته دنیا، کمتر مشاهده میکنید.

ناطقنوری اضافه کرد: آرزو میکنم دولت جدید به پشــتوانه این رأی معنادار، در راســتای انتظارات مــردم اعــم از موافقــان و مخالفــان، مصممتر از گذشــته، بتواند در جهت اعتای آرمانهای جامعه اســامی، عزت کشور، ســعادت این مردم شایسته و بهبود شــرایط معیشتی آنان، کوشــا و موفق باشد. همچنیــن امیــدوارم از این پس، همدلــی و رفاقت بین نیروهای دلسوز نظام برای ساختن کشوری آباد، جای رقابتها و اختافات را بگیرد.

وی به اولویتهای کارهای دولت در دوره جدید اشاره کرد و گفت: ایجاد وفاق و همدلی بین نیروهای سیاسی وابسته و دلبسته به انقاب و اعتقاد به اینکه کشــور به توان همه نیروها و ســایق در این دوران حساس نیاز دارد، باید ســرلوحه حرکتهای دولت قرار بگیرد. به نظر من دولت باید در جذب نیروهای کارآمد، چابکتر از قبل تاش کند.

ناطقنوری ادامــه داد: در حوزه اقتصاد، به طور قطع باید برای خروج از رکود، جذب ســرمایهگذاری در بخشهــای گوناگــون و ایجاد رونــق اقتصادی، همــت بیشــتری بگمــارد. همچنین دربــاره حفظ و تعمیــق آرامــش و ثبــات در فضای کســبوکار برنامهریــزی کرده و نیز ضمن حفــظ کرامت مردم، فرایندهای مربوط به ایجاد کار، تولید و کارآفرینی را تسهیل کند و در واقع ابزارهای لازم را در اختیار آنان قرار دهد؛ یعنی به جاي دادن ماهی به مردم، اجازه و امکان ماهیگیری را برای آنان فراهم کند.

عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام به فساد اداری بهویژه نوع ســازمانیافته آن نیز اشــاره کرد و گفت: باید یک برنامهریزی جامع صورت پذیرد.

وی با بیان اینکه باید نسبت به خدمات و کارهای انجامشــده از ســوی دولت اطاعرســانی عمومی بیشــتری صــورت گیرد، گفــت: انجــام آن موجب دلگرمی مردم خواهد بود.

ناطقنوری اضافه کرد: به طور کلی باید نســبت به اعتماد باارزش این ملت وفادار، پاسخ شایستهای داده شــود و لحظــهای را برای خدمت بــه آنان و توسعه کشور از دست ندهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.