آينه گرگ یا گوسفند ناتو پشت آیفون است محمد ایمانی:

Shargh - - سياست -

... انتخابات تمام شده است، با همه جفاهایی که برخی نامزدها به واســطه چوب حراج زدن به اخاق و ارزشهای اســامی و امنیت و اقتدار ملی مرتکب شــدند. اما مهمتر از انتخابات، نسبت ما با غرب مهاجم و ناتوی فرهنگی، اطاعاتی، اقتصادی و رسانهای آن است. روشــنگری و تبیین برای آگاهی از عمق جنگ پنهانی که کشــور درگیر آن است، حق مردم ماســت. از دل این روشنگری که تکلیف جهاد کبیر ماســت، باید مطالبه قدرتمند ملی از مســئولان همه دســتگاهها )دولت، مجلس و قوه قضائیه( سر برآورد. این ربطی به این جناح و آن نامزد ندارد بلکه مانند آب و هوا برای زندگی اســت که اگر نباشد، قادر به نفسکشیدن آزادانه و عزتمندانه نخواهیم بود. ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.