9 سال پیش در چنین روزی

Shargh - - سياست -

رئیــس کمیتــه بررســی لوایــح فراکســیون اصولگرایان: براســاس بررســی صورتگرفته 349 طرح و لایحه بررسینشــده از مجلــس هفتم باقی مانده است

با صدور حکمی از سوی فرمانده کل قوا، جانشین فرمانده و معاون هماهنگکننده فرماندهی کل سپاه پاسداران منصوب شدند

رئیس شــورای عالی امنیت چین در گفتوگوی تلفنی با جلیلی از بســته پیشــنهادی ایران استقبال کرد

افشار، معاون سیاسی وزیر کشور: گفتمان خدمت باید جایگزین قدرتطلبی شود

بهای نفــت به 135 دلار رســید؛ دبیر کل اوپک: بازار نفت دیوانه شده است

صمصامی، سرپرســت وزارت اقتصــاد و دارایی: بانــک مرکزی بایــد نرخ 10 درصدی ســود بانکی را اباغ کند

احضار ســفیر ســوئیس در چهلمیــن روز اقدام تروریستی حسینیه سیدالشهدای شیراز

علی لاریجانی خبر داد: توافق درخصوص روش انتخاب هیئترئیسه مجلس

احمد خاتمی: فتح خرمشــهر، نگاه دنیا به ایران را عوض کرد

حدادعادل، رئیــس مجلس: بنای مجلس هفتم همکاری با دولت بود

جعفــری، فرمانده کل ســپاه: انقاب اســامی توقفبردار نیست

رئیــس شــورای سیاســتگذاری ائتــاف اصاحطلبان: اصاحطلبان شکســت نخوردند آنها را حذف کردند

دادستان کل کشــور خبر داد: راهاندازی معاونت پلیس قضائی در ایران

حدادعادل: ســند افتخار مجلس هفتم، کســب رضایت مقام معظم رهبری است

صمصامی، سرپرســت وزارت اقتصاد: نرخ سود بانکی همان است که رئیسجمهور اعام کرد

علــی مؤیدی، عضو کمیســیون عمران مجلس: بانکها حامی بنگاههای اقتصادی بزرگ نیستند

احمــد ســالک به مــدت یــک ســال بهعنوان سخنگوی جامعه روحانیت مبارز منصوب شد

احمد خاتمی: اشــغالگران با سیلی خرمشهر را ترک کردند و ذرهای امتیاز هم به آنها داده نشد

دادســتان کل کشــور خبر داد: اعتــراف عوامل بمبگذاری شــیراز بــه ارتباط مالی و تشــکیاتی با آمریکا

آیتالله نوریهمدانی: مــردم از گرانی قیمتها رنج میبرند مسئولان تدبیری بیندیشند

تدوین پیشنویسی برای سیاستهای کلی برنامه پنجم توســط مجمع تشــخیص مصلحــت نظام و دولت

احمدینــژاد: ایثارگــری مؤثرتریــن محرک برای حرکت انسانها در مسیر تعالی است

وزیر خارجه: رویکرد پیشــنهادی ایران به بســته پیشــنهادی برای حل چالشهای جهانی، رویکردی راهبردی است

شــورای نگهبان لایحه بخشش بدهی پنج کشور به ایران را رد کرد

چین و روســیه خواســتار مذاکره با تهران شدند؛ مســئله هســتهای ایران با مذاکرات و مشورتهای همتراز حل خواهد شد

رئیسجمهور خواســتار تعمیــق همکاریهای اقتصادی و سیاسی ایران و باروس شد

علیاکبــر ولایتــی: آمریــکا بهدنبــال حاکمیت نامحدود در عراق است

وزیر خارجه چین: معتقدیم مســئله ایران باید از طریق دیپلماتیک و بهطور صلحآمیز حل شود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.