رأیدادن در تگزاس

Shargh - - سياست -

بیــرون کــه رفتیم، هنوز صــف طولانی بود و هنــوز هم ایرانیهای دیگــر میآمدند. تنها دیدن جمعیتــی که آنجا بود به ما غــرور میداد. همه در کنار هــم، پیر و جوان، زن و مــرد، همهوهمه صبورانه و مشتاق در انتظار رأیدادن بودند.

از وقتــی به منزل برگشــتیم، یک چشــممان بــه اخبار حوزه رأیگیری هیوســتن اســت و یک چشممان به اخبار ایران. میگفتند استقبال مردم در هیوســتن چندینبرابر ســالهای قبــل بوده تا حدی که با وجــود درنظرگرفتن تعداد بیشــتری نسبت به قبل، باز هم تعرفه کم آمد و خیلیهایی که بــرای رأیدادن رفتــه بودند نتوانســتند رأی بدهند. خدایا! همه چیز را به تو سپردیم! برایمان بهترین را رقم بزن!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.