از دو جنگناللدت با فرامظپیپاپ ف سی تراانصسلدیدارحکرندمادین

Shargh - - جهان -

پاپ فرانســیس، رهبر کاتولیکهــای جهان، بیش از یک ســال پیش زمانی که از ســفر خود به مکزیک بازمیگشت، درباره دونالد ترامپ چنین گفت: «کسی که فقط به ســاختن دیوار فکر میکند و نه به ساختن پل، مســیحی نیست». ترامپ هم در جواب پاپ گفت هیــچ رهبری، بهویژه رهبری مذهبی، حق ندارد دین و مذهب کســی را زیر ســؤال ببرد. دونالد ترامپ که آن زمان نامزد انتخابات ریاستجمهوری بود روز گذشته بهعنــوان رئیسجمهوری آمریکا در اولین دور ســفر خارجی خود با پاپ فرانسیس دیدار کرد. ترامپ پس از آنکه سهشنبهشــب را در سفارت ایتالیا در رم سپری کرد، روز گذشــته راهی واتیکان شد تا پس از همه آن جدلهای لفظی با پاپ فرانســیس، رودررو با او دیدار کند. رئیسجمهوری آمریکا ســوار آسانسوری کوچک شــد که او را به طبقه ســوم کاخ واتیکان میرساند و پس از عبور از دالان طولانی کاخ، با پاپ دســت داد و وارد اتاقی شد که پاپ تنها برای مناسبتهای رسمی از آن استفاده میکند. پاپ لبخند کمرمقی تحویل ترامپ داد و رئیسجمهوری آمریکا نیز با ظاهری مطیع به او گفت: «افتخار بزرگی اســت». حتی وقتی دو طرف در حضور عکاســان و خبرنگاران پشت میز پاپ نشستند هم خبــری از گپوگفتهای معمول پــاپ نبود. دو طرف ســپس حدود 30 دقیقه بهطــور خصوصی و تنهــا با حضور یک مترجم با یکدیگر دیدار کردند. بعد از ایــن دیدار کوتاه اما همهچیــز تا حدود زیادی تغییر کــرد. دو طرف آرامتر و راحتتر بهنظر میرســیدند و حتی پاپ ســر شــوخی را با ترامپ و همسرش ملانیا باز کرد. پاپ فرانســیس که پیشتر بهتندی از ترامپ و مواضعــش انتقاد کرده بود در این دیدار مجســمه کوچکی از درخت زیتون به ترامپ هدیه داد و از طریق مترجم بــه رئیسجمهوری آمریکا گفت که این هدیه نماد صلح است.

پاپ به زبان اسپانیایی به ترامپ گفت: «آرزوی من است که شما به درخت زیتونی برای ایجاد صلح بدل شــوید». پاپ فرانســیس همچنین در حرکتی معنادار نســخه امضاشدهای از متن پیام صلح سال 20۱7 خود و نامه ســال 20۱5 خود درباره لزوم حفاظت از محیط زیســت در برابر تغییرات آبوهوایی را به ترامپ هدیه داد. موضــع ترامــپ درباره مقررات زیســتمحیطی در تضاد با دیدگاه پاپ فرانســیس اســت که میگوید تغییــرات آبوهوایــی عمدتا به خاطــر فعالیتهای انسانی ایجاد شــده اســت. ترامپ نیز چندین جلد از کتابهــای مارتین لوتــر کینگ جونیــور، رهبر جنبش حقــوق ســیاهان، را به ترامــپ اهدا کــرد و در زمان خداحافظی نیز یادآور شد صحبتهای پاپ را فراموش نخواهد کرد. ملانیا، همســر ترامــپ، ایوانکا دخترش، جرد کوشنر دامادش، رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه و اچآر مکمســتر، مشــاور امنیت ملی آمریکا، در این دیدار همراه او بودنــد و پس از این دیدار ملانیا ترامپ از یک بیمارســتان کودکان که به وسیله واتیکان اداره میشــود بازدید کرد و ایوانکا ترامپ در انجمن «سانته جیدیو» درباره قاچاق انســانی صحبت کرد. همزمان با ســفر ترامپ به ایتالیا، تدابیر امنیتی در رم و اطراف واتیکان تشــدید و جادههای منتهی به اقامتگاه ترامپ نیز مســدود شده بود. با وجود این تدابیر امنیتی حدود صد نفر عصر روز سهشنبه در یکی از میادین اصلی رم تجمع و به سیاستهای ترامپ اعتراض کردند.

پس از ســفر ایتالیا، ترامپ راهی بروکسل میشود تا در نشســت روز پنجشــنبه ناتو شــرکت کند؛ همان ســازمانی که رئیسجمهــوری آمریــکا آن را پیشتر ناکارآمد و منسوخ خوانده بود. ینس استولتنبرگ، دبیر کل ناتو، در ماههای اخیــر تلاشکرده با وعدههایی به ترامپ از او دلجویی کند. او برای مثال در جلســه ماه گذشته خود در واشنگتن تأکید کرد کشورهای عضو ناتو که نتوانند معادل دو درصد تولید ناخالص داخلی خود را برای ناتو هزینه کنند، موظف هســتند تا پایان ســال طرحهای فردی را توسعه دهند.

سال 200۶ ناتو درباره اختصاص دو درصد از تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو توافق کرد. سال 20۱۴ در اجلاس ولز و ســال 20۱۶ در اجلاس ورشو با تکرار این تعهد در مــورد جزئیات هزینههــای ناتو ازجمله توقــف کاهش مخــارج دفاعی و تأکید برای رســیدن به هدف تخصیص دو درصــد تولید ناخالص ملی در عرض ۱0 سال تأکید شد. با وجود تأکید آمریکا در زمینه تعهد دیگر کشورها در رابطه با هزینههای دفاعی ینس اســتولتنبرگ، دبیر کل ناتو معتقد است تعهد بار برابر برای کشورهای عضو فقط نباید بر مسائل مالی و هزینه دفاعی متمرکز باشــد، بلکه مشــارکت در اختصاص نیروهای توانمند و اعزام ســربازان بــه مأموریتها و عملیات متعــدد ناتو همگی بخشــی از این تعهد به حساب میآیند. درحالحاضر تنها پنج کشور به تعهد اختصــاص دو درصــد از تولید ناخالــص ملی عمل کردهاند. این پنج کشــور آمریکا، بریتانیا، استونی، یونان و لهستان هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.