بودجه پیشنهادی ترامپ، فهرست آرزوهای راستگرایان

Shargh - - جهان -

لایحــه کامل بودجه دولــت دونالد ترامپ که سهشنبه، شــب ارائه شد، همانطور که پیشبینی میشــد فاجعهآمیز بود. گویا آنطور که تحلیلگر گاردیــن میگویــد، ترامــپ فهرســت آرزوهــای راســتگراها را در این لایحه فهرست کرده است: کاهــش مالیــات و افزایش بودجــه نظامی و در کنــارش تاختوتاز به فقــرا. در این لایحه کاهش چشــمگیری در بودجه خدمــات اجتماعی مانند کوپنهــای غذا برای فقرا، بیمــه خدمات درمانی بــرای اقشــار کمدرآمــد و تســهیلات معلــولان دیــده میشــود. همزمــان در این لایحــه چهار هــزار میلیــارددلاری، یارانههــای دولتی وامهای دانشجویی حذف شده اما ردیف بودجه پیشنهادی ایوانــکا ترامپ برای اختصــاص مرخصی زایمان در آن گنجانده شــده اســت. در این لایحه که باید به تصویــب کنگره آمریکا برســد، بودجه پنتاگون ۱0درصد افزایش یافته و یکمیلیاردو ۶00 میلیون دلار هم برای ســاخت دیوار حائــل میان آمریکا و مکزیک پیشبینی شده اســت. بااینحال احتمال اینکه لایحــه بودجه ســالانه رؤســایجمهوری آمریــکا بــدون هیچ تغییــری به تصویــب کنگره برسد، بســیار کم است. البته همســویی جناحی میــان کاخســفید و کنگــره آمریکا که هــر دو در کنتــرل جمهوریخواهان اســت، ممکن اســت بــه دونالد ترامپ ایــن امتیاز را بدهــد که لایحه بودجهاش بــا مهربانی و ملاحظات سیاســی در کنگره بررســی شــود. با وجود این، انتظار میرود حتــی محافظهکارتریــن جمهوریخواهان کنگره هم با کاهش سههزارو ۶00 میلیارددلاری بودجه بخش خدمات و حمایتهای اجتماعی در ۱0 سال آینده موافقت نکنند. بودجه پیشنهادی ترامپ که با شعارهای عوامفریبانه در حمایت از فقرا بر سر کار آمد بســیاری را خشــمگین کرده است. در این میان شماری از اتحادیههای کارگری ایالات متحده آمریــکا از تصمیــم رئیسجمهــوری این کشــور برای محدودســازی بودجه کمک بــه فقرا انتقاد کردهانــد. ســازمان عفو بینالملل هم نســبت به تبعیضآمیزبودن بودجه پیشنهادی دولت ترامپ برای سال 20۱۸ ابراز نگرانی کرد. عفو بینالملل با انتشار بیانیهای گفت: بودجه پیشنهادی ترامپ به معنی پشــتپازدن به حقوق بشر بوده و صدمات بدی را به مردم این کشور و سایر نقاط جهان وارد خواهد کرد. دولت ترامپ به جای تقویت و بهبود حقوق بشــر به دنبال افزایــش بودجه برای دیوار کشــیدن مرزها، مبارزه با مســلمانان و بازداشت بیشتر آوراگان و پناهجویان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.