مسافری از سوریه

Shargh - - جهان -

وزیــر کشــور فرانســه اعلام کــرد، عامــل حمله تروریستی منچســتر بریتانیا، پیشازاین به سوریه سفر کرده بوده و همکاری او با گروه تروریستی داعش ثابت شده است. به گزارش رویترز، جرارد کلمب، وزیر کشور فرانسه، اعلام کرده است، بازرسان انگلیسی به مقامات فرانســوی اطلاع دادهاند که مظنون حمله منچســتر پیشازاین به ســوریه سفر کرده بود. روز سهشنبه چند ساعت پس از وقوع انفجار، پلیس انگلیس از شناسایی عامل حمله انتحاری منچستر با نام «سلمان عبیدی،» 23ســاله خبر دادند. کلمب در ادامه اظهاراتش بیان کــرد: اکنون ما تنها میدانیم که ســلمان عبیدی، یک شهروند انگلیســی با اصالت لیبیایی بوده که اخیرا به لیبی و احتمالا از آنجا به ســوریه رفتــه و تحت تأثیر افراطگرایی قرار گرفته اســت و ســپس با بازگشت به انگلیس تصمیم به انجام این حمله گرفته اســت. او در پاســخ به این سؤال که وزارت کشور فرانسه از کجا اطمینــان دارد که عبیدی پیشازاین در ســوریه بوده اســت، تأکید کرد این اطلاعاتی است که سرویسهای اطلاعاتی فرانســه و انگلیس دریافــت کردهاند. وزیر کشور فرانسه در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا عبیدی از سوی شبکهای حمایت میشود؛ نیز عنوان کرد: این مسئله هنوز مشخص نیست؛ اما احتمال این موضوع وجــود دارد و درهرصورت او روابطی با گروه تروریستی داعش داشته و این مسئله ثابت شده است. دراینحــال نهادهــای اطلاعاتی دو کشــور تصویری را منتشــر کردهاند که گفته میشــود به عامل حمله انتحاری منچستر که 22 کشته بر جای گذاشت، تعلق دارد. شبکه بیبیسی نیز اعلام کرد که سلمان عبیدی متولد و بزرگشــده شهر منچستر است، اصالتا لیبیایی اســت و گمان میرود والدینش پس از سالها اقامت در انگلیس برای زندگی به لیبی بازگشــتهاند. او تنها چند روز پیش به انگلیس بازگشته بود. دراینحال امبر راد، وزیر کشور بریتانیا، گفته که «به نظر میرسد او در این حمله تنها نبوده اســت». گروه داعش مسئولیت حمله را پذیرفته و عبیدی را از ســربازان خود معرفی کرده است. دوستان ســابق عبیدی در منچستر به یاد میآورنــد که فوتبــال او خوب بوده؛ امــا درعینحال مواد مخدر هم مصرف میکرده اســت. دولت بریتانیا میگویــد احتمال وقوع حملات بیشــتر زیاد اســت و وضعیت هشدار امنیتی را در بالاترین سطح قرار داده اســت. قرار اســت صدها نفر از نیروهای ارتش برای کمک به پلیس در شهرها مستقر شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.