سرنوشت نامعلوم آیتالله عیسی قاسم

Shargh - - جهان -

درحالیکــه نیروهــای آل خلیفــه در اقدامی کــه انتظارش میرفت، سهشــنبه به محل تجمع مخالفان بحرینی که از ماهها پیش در اطراف منزل آیتالله عیسی قاسم تحصن کرده بودند، حمله و 2۸۶ نفر را بازداشت کردند، تعداد کشتهها به پنج نفر افزایش یافته و سرنوشت این روحانی برجسته هم مشخص نیست. برخی رســانهها نیز گزارش دادهاند این عملیات مقدمهای اســت برای حبس خانگی آیتالله عیســی قاســم. به گزارش ایسنا، به نقل از ســایت شــبکه المیادیــن، یک مخالف بحرینی به این شــبکه گفت: نظــام آل خلیفه در راســتای جعل روایت گمراهکنندهای درباره تعداد بازداشتشــدگان در منزل آیتالله عیســی قاسم از طریق رســانههای رســمی خود اقــدام کرده و هدفش محکومکردن تحصنکنندگان به اتهامات «تررویســتی» و مجرمخواندن عیســی قاســم به اتهام پناهدادن به «تروریستهاست.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.