اعلام حکومت نظامی در جنوب فیلیپین

Shargh - - جهان -

رودریگو دوترتــه، رئیسجمهور فیلیپین، اعلام کرد به شکلی ســختگیرانه و حکومت نظامی در منطقــهای بحرانزده در جنوب این کشــور اعمال میکند. دوترته این اظهــارات را پس از آن مطرح کرد که به دنبال بالاگرفتن بحران در جنوب فیلیپین در پــی محاصره یک شــهر از ســوي افراطگرایان مجبور به نیمهکارهگذاشــتن ســفرش به روســیه و ترک شــهر مســکو شــد. او همچنین در جریان سفرش به روســیه و دیدار با ولادیمیر پوتین تأکید کرد فیلیپین خواهان سلاحهای مدرن روسی برای مقابله با تروریستهای وابسته به داعش است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.