دامنه بازداشتهای پس از کودتا در ترکیه

Shargh - - جهان -

رســانههای ترکیه گزارش دادنــد مقامات این کشور در راستای بازداشــتهای گستردهای که از بعد از کودتــای نافرجام جولاي گذشــته تاکنون انجــام دادهاند، دســتور بازداشــت دههــا نفر از کارکنان شــهرداری آنکارا و دو وزارتخانه را صادر کردهاند. شــبکه خبری ســیانان تــرک گزارش داد مقامهای ترکیه دســتور بازداشــت ۱3۹ نفر از کارکنان شــهرداری آنکارا و دو وزارتخانه را در راســتای تحقیقات علیه حامیان فتــحالله گولن، روحانی ترکیهای ساکن آمریکا و متهم شماره یک کودتای نافرجام جولاي سال گذشته دادهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.