برگزاری انتخابات «کنگره مردمی» در ونزوئلا

Shargh - - جهان -

در میــان مخالفت اپوزیســیون ونزوئلا، هیئت انتخابات این کشــور اعلام کرد تــدارکات برگزاری انتخابات «کنگره مردمی» جدید برای ماه جولاي در دســت انجام اســت و پــس از آن، انتخابات منطقــهای که مدتهاســت بــه تأخیــر افتاده، ماه دســامبر برگزار میشــود. نیکــولاس مادورو، رئیسجمهوری ونزوئلا سهشــنبه متعهد شــد با کنگره جدید به منظور بازنویســی قانون اساســی همکاری داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.