کشتهشدن «وزیر جنگ» داعش در شمال سوریه

Shargh - - جهان -

ابومصعب المصری کــه از وی بهعنوان وزیر جنگ داعش یاد میشــود و از فرماندهان ارشــد این گروه تروریســتی اســت، در شرق حلب از پای درآمده است. دولت ســوریه مشخص نکرده این شــبهنظامی تأثیرگذار داعش از سوي کدامیک از نیروهای حاضر در شــمال ســوریه اعم از کردها، ارتش ســوریه یــا ائتلاف تحت امر آمریکا کشــته شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.