آغاز مذاکرات صلح در میانمار

Shargh - - جهان -

صدهــا نماینده از گروههــای اقلیت قومی در میانمار در پایتخت این کشور برای انجام مذاکرات صلح موردنظر آنگ سان سوچی، رهبر دوفاکتوی این کشــور جمع شــدهاند. این مذاکــرات دومین تلاش آنگ سانگ سوچی، رهبر دوفاکتوی میانمار بــرای پایانبخشــیدن بــه درگیریهــا در مناطق مختلف اســت. بااینحال با گذشــت بیش از یک سال از رهبری سوچی هنوز روند صلح بسیار کند پیش رفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.