وعدهها در سئول محقق نميشوند

Shargh - - جهان - عبدالله المدني

مردم کرهجنوبی اخیرا موفق شدند در یک انتخابات آسان «مون جــا- این» را که یــک وکیل و قانونگذار اســت، به رئیسجمهوری کشور خود برگزینند. به دنبال عزل «پارک گئون هائه» به اتهام فساد - که در جامعه کرهجنوبی بهشدت حساسیتبرانگیز است - شرایط داخلی برای پیروزی آقای مون کاملا مهیا شــده بود. بهعلاوه او در دوران تبلیغــات انتخاباتی خود بهعنوان نامــزد حزب «دموکرات» وعده داد مشکلات جامعه از قبیل گرانی، بیکاری، رکود اقتصادی و معضل بزرگ با همسایه شمالی را حل خواهد کرد. این مسئله آخر - که به نظر میرســد رئیسجمهور جدید کرهجنوبی تلاش میکند تأثیرات و فشارهای واشنگتن آن را جدی بگیرد - به این دلیل است که او فرزند خانوادهای محروم از بخش شمالی بهشمار میرود که در جریان جنگ کره در دهه 50 به جنوب مهاجرت کرد.

بااینحال میشــود پرسید آیا رئیسجمهور جدید قادر به تحقق اینهمــه وعده خواهد بود؟ حتی آیا او قادر خواهد بود دوران خود را بدون رســوایی جدید که تابهحال بدون اســتثنا همه اخلاف او را شامل شده، به پایان برساند و سالم از آن کاخ آبی خارج شود؟

به لحــاظ اقتصادی انتظــار نمیرود کرهجنوبی بتواند رشــدی نظیــر آنچه در دوران پدر رئیسجمهــور قبلی؛ یعنی «پارک چونگ هائه» داشــت، به دست آورد. زیرا شــرایط داخلی و خارجی کاملا بــا آن دوران تفــاوت دارد، اما گمان نمــیرود او در این راه عصایی جادویی داشته باشد زیرا این شرکتها ستون فقرات خیزش صنعتی کرهجنوبی بهشمار میروند و هرگونه خدشه به آنها میتواند آثاری منفی بر روند اقتصادی، تجاری و ســرمایهگذاری کشــور بگذارد. از آن گذشــته این شرکتها در چهار دهه گذشــته توانستهاند در متن جامعه تقریبا نفوذ و قدرتی بلامنازع به دست آورند.

به همین ســبک، اشــتباه خواهــد بود کــه رئیسجمهور جدید کرهجنوبــی بخواهد از مذاکره با کرهشــمالی بــه نتایجی مطلوب دســت پیدا کند یا به این وســیله بتواند ملت خود را از شبح جنگ رهایی بخشــد. «کیم دای جونگ»، رئیسجمهور اســبق، نیز همین راه را تجربه کرد و خواســت از روی حســننیت با همسایه شمالی ارتباط برقرار کند. او بســتهای تشــویقکننده تحت عنوان «سیاست خورشــید تابان» ارائه کرد و برای تحقق آن در ســال 2000 مرزهای دو کشور را درنوردید، اما در برابر این ابتکارعمل شجاعانه، او چیزی جز تعصب، خودپرستی و حیلهگری به دست نیاورد. حتی کیم دای جونگ متهم شد که رشوه مالی هنگفتي به «کیم جونگ ایل»، رهبر وقت کرهشــمالی، داده تا برای او دعوتنامه ســفر به پیونگیانگ بفرستد. نتیجه آنکه این مرد مجبور شد دوران ریاستجمهوریاش را با یک رسوایی به پایان برساند.

یکبار دیگــر «راوه مو هیون»، رئیسجمهور اســبق کرهجنوبي - کــه رئیسجمهور جدیــد مدتی مدیر دفتر او بود و با او دوســتی طولانی دارد - در سال 2007 برای تحقق صلح به پیونگیانگ سفر کرد، امــا او نیز جز خواری و خفت حاصلی به دســت نیاورد. حال این کرهشــمالی اســت که هرروزه با شلیک موشــکهای بالستیک جدید با قدرت حمل کلاهکهای هستهای از رئیسجمهور منتخب همسایهاش استقبال میکند، نهآنکه دستهایش را برای صلح دراز کرده باشد.

از طــرف دیگــر، رئیسجمهور جدیــد میگوید تــلاش ميکند دموکراســی را در کشــور تقویت کند زیرا رئیسجمهور پیشین آن را با فساد گره زده است. میدانیم که اتهام فساد رئیسجمهور سابق به دلیل فســاد یکی از دوستان شــخصیاش بود، نهاینکه شخص او از مقامش سوءاســتفاده کرده یا جایی خــلاف قانون عمل کرده باشــد. ازاینرو رئیسجمهور جدید ســعی میکند از مسئله اتهام رئیس پیشــین و ســابقه طولانی خود در دفاع از حقوق بشــر برای کســب محبوبیت بیشتر اســتفاده کند؛ زیرا تمامي رؤسایجمهوري پیــش از او نیز جزء افــراد نخبه بودند و حتی به دلیل تفکراتشــان به زنــدان افتادند، اما یکی پس از دیگری دوران ریاســتجمهوری خــود را با رســواییهای گوناگون بــه پایان رســاندند. اتفاقا همین رئیسجمهوری که خود را دموکرات میداند، از نخســتین کســانی اســت که پیش از رســیدگی دادگاه، رئیسجمهور سابق را به فساد متهم کرد و خواســتار برکناری او شــد؛ موضعی کــه بعضی آن را ناشی از انتقامجویی شــخصی از دختر مردی توصیف کردند که در دوران جوانی او را به زندان انداخته بود یا انتقامگیری از کسی که در سال 2012 رقیبش بود و نتوانست او را شکست دهد.

درست اســت که شــهروندان کرهجنوبی به دنبال شروع دوران تازهاي هســتند، اما نتایج انتخابات ریاســتجمهوری اخیر که مون جــا- این در آن با کســب 41.5 درصد پیروز شــد، نشــان نمیدهد اکثریت از او طرفداری میکنند یا او را رهبری توانمند برای مقابله با چالشهایی میدانند که کشور با آنها دستبهگریبان است. ازاینرو تقریبا نیمی از واجدان شــرایط به دو نامــزد حزب رئیسجمهوري برکنارشــده رأی دادند؛ آنان از یكســو نگران تفکــرات چپگرایانه رئیسجمهور جدید و از ســوی دیگر نگران آسانگرفتن تهدیدی به نام پیونگیانگ هستند.

منبع: الاتحاد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.