ژست پدری برای مکرون جوان

Shargh - - جهان -

«فرانســوا اولانــد»، رئیسجمهوری ســابق فرانســه، بــرای «امانوئــل مکرون» ژست پدری گرفته است؛ اما رئیسجمهوری جدیــد نمیخواهد پایانی مانند او داشــته باشد. امانوئل مکــرون درحالیکــه لبخنــدی بــر لب داشــت، فرانســوا اولاند دست خــود را بــه دور گــردن او انداخته بود. مکرون مؤدبانــه به حرفهای رئیسجمهوری پیشین گوش میداد کــه میگفت: «من همیشــه در کنار تو خواهم بــود»، اما درواقع مکرون میخواهد آزادی عمل داشته باشد، گرچه بــه حرفهای رئیس ســابق خود دوستانه گوش میدهد.

در فیلــم مســتند رقابتهــای انتخابات ریاســتجمهوری مکرون، یک نکته قابلتوجه است. مکرون از تیم انتخاباتی خود خشمگین میشود زیرا او را در طول سفر به یک کارخانه و دیدار بــا کارگــران اعتصابکننده، بســیار محافظت میکنند. او در این مستند میگوید: «ما به ریسکپذیری بیشــتری نیاز داریم، ما باید به دهان شیر برویم، وقتی شما بیش از حد از من محافظــت میکنید پایان کار من نیز مانند اولاند خواهد شــد. اگرچه امنیت خواهم داشــت، اما احساس مردن میکنم».

ایــن ســخن در حالــی بیــان میشــود که این دو سیاســتمدار، بســیار بــه یکدیگر نزدیک هســتند. مکــرون رویکارآمدن خود را مدیون اولاند اســت؛ چراکه در سال 2012، اولانــد، او را بهعنوان بــازرس مالی رئیسجمهوری منصوب کرد. اولاند، ایــن جــوان را که 23 ســال از خود جوانتــر بود، زیر بال خــود گرفت و یک رابطه تقریبا پدروپســری بین این دو برقرار بود. ســپس مکرون از 26 آگوســت 2014 تا 30 آگوست 2016 بهعنوان وزیر اقتصاد، صنعت و امور دیجیتال اولاند برگزیده شد.

زمانی که مکرون، مادربزرگ خود را که بسیار به او وابسته بود، در سال 2013 از دســت داد، اولاند عمیقا با وزیرش همدردی کــرد و مکرون در واکنش بــه این موضــوع گفت: «با اولاند تا پایان خواهــم ماند»؛ اما در ســال 2016 مکرون از ســمت خود استعفا داد.

اکنــون میتــوان گفــت کــه رئیسجمهوری جدید فرانسه مانند اولاند فردی شکننده است. او پیروزی خود را در انتخابات، بیشتر مدیون این واقعیت است که فرانسه، حریف او، «مارین لوپن»، نماینده احزاب راست افراطی، را رد کرد. اولاند نیز در سال 2012 به این دلیل رئیسجمهور شد که اکثر مردم میخواستند از انتخاب مجدد «نیکلا ســارکوزی»، سلف او، جلوگیری کنند.

آیین انتقال قدرت یکشنبه گذشته برگزار شد. مکرون میداند که دقیقا از همیــن روز، باید بــه وعدههایش عمل کنــد و نیز میداند کــه اولاند در پایــان ریاســتجمهوری خــود، محبوبیتی میان مردم ندارد و در سال 2016 تنهــا چهار درصد از مردم از او راضی بودند.

اما از طرف دیگر مکرون میداند که از روز یکشنبه، از او انتظار میرود که وظایف اولانــد را بهتنهایی انجام دهــد و جوانتریــن رئیسجمهوری فرانســه دوســت ندارد پایانی مانند فرانسوا اولاند داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.