انهدام باند سارقان خودرو و مغازه در کرج

Shargh - - حوادث -

پلیس:

با تلاش مأموران پلیس آگاهی اســتان البــرز اعضــای بانــد چهارنفره ســارقان بهعنف خــودرو و مغازه دســتگیر و روانه زندان شــدند. ســردار «کامرانیصالح» با اعــلام این خبر گفت: در پــی دریافت یک فقره پرونده ســرقت بهعنف از مغــازه در مهرشــهر کرج بلافاصلــه اکیپی از مأمــوران پلیس آگاهی براي بررســی موضوع به محل حادثه اعزام شــدند. وی گفت: در تحقیقات اولیه از شــاکی مشخص شــد که چهار نفر با یک خودروی پراید ســفیدرنگ با پــلاک مخدوش، با اســتفاده از نقاب و سلاح ســرد به مغازه هجوم آورده و با تهدید و تخریب محتویات داخل مغازه و ســرقت آنها اقدام به فرار کردند. این مقام ارشد انتظامی اســتان گفــت: تحقیقات ادامه داشــت تا اینکــه پرونده دیگری مبنی بر ســرقت بهعنف خــودروی پراید با همین شــیوه و مشــخصات از سوی چهار مرد جوان به پلیس آگاهی ارسال شد. سردار کامرانیصالح در تشریح جزئیات خبر گفت: افراد مذکور در پوشــش مسافر از 4۵متری گلشهر به مقصد مهرشــهر ســوار بر یک دستگاه خودرو پراید شــدند و پس از طی مســیری، سرنشــینان خودرو با تهدید ســلاح ســرد راننده را از خودرو پیاده و اقدام به ســرقت خــودرو کردند.فرمانده انتظامی اســتان البرز افزود: در بررســی شــیوه و شگرد ســرقتها محرز شــد که هر دو سرقت به وســیله یک گروه انجام شــده اســت و از طرفی هــر دو مالباخته به یکی از اعضای باند ســرقت که مشــخصات ظاهری یکســانی داشــت، اشاره میکردند. سردار کامرانیصالح بیان کرد: با توجه به اظهارات شــکات و مراجعه به بانک اطلاعاتی سارقان سابقهدار، سردســته باند سارقان بهعنف که یک هفته قبل از وقوع سرقت خودرو به اتهام زورگیری و سرقت گوشی تلفن همراه دستگیر اما با قرار وثیقه قانونی آزاد شده بود، شناسایی شد.

وی افــزود: با انجام اقدامــات اطلاعاتی و تلاش شــبانهروزی مأموران پلیس آگاهی متهم مورد نظر دســتگیر شــد و در مواجهه حضوری با شــکات به جرم خود مبنی بر پنج فقره ســرقت بهعنف خودرو و هفت فقره سرقت بهعنف از مغازه در مجموع ١2 فقره سرقت با همدستی سه نفر دیگر اعتراف کرد.

سردار کامرانیصالح با بیان اینکه سایر همدستان متهم در دو عملیات جداگانه دســتگیر شدند، گفت: سارقان پس از سرقت بهعنف خودرو با خودروهای سرقتی اقدام به سرقت از مغازهها میکردند.

به گفته وی، متهمان دستگیرشده پس از تشکیل پرونده و انتقال به دادسرا با قرار وثیقه قانونی روانه زندان شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.