17 مجروح در حریق ساختمانی در مشهد

Shargh - - حوادث -

ایرنا:

مدیر منطقه دوم عملیات آتشنشــانی مشــهد گفت: ١٧ نفر در جریان آتشســوزی یک مجتمع مسکونی در این شــهر مجروح شدند که تعدادی از آنها در محل مداوا و برخی به بیمارستان منتقل شــدند. ابوالفضل تیموری افــزود: کانون آتشســوزی بامداد دیروز در بلوار هدایتشــهر مشــهد در طبقه سوم مجتمع مسکونی پنجطبقه بود. هنگام رســیدن آتشنشانان به محل نیمی از یک واحــد ٨0مترمربعی در همین طبقه زیر آتش رفته و دود غلیظ همــه مجتمع را فرا گرفته بود. وی ادامه داد: آتشنشــانان ضمن انجام عملیات مهار حریق ١٧ نفر از ساکنان را از میان دود غلیظ خارج و به محل امــن منتقل کردند. مدیر منطقه دوم عملیات آتشنشانی مشــهد گفت: ١0 نفر از ساکنان که دچار دودگرفتگی شده بودند، در محل مــداوا و هفت نفر دیگر به مراکــز درمانی منتقل شــدند. علت وقوع این آتشســوزی در دســت بررسی اســت. هزارو 300 آتشنشان در قالب 4٨ ایســتگاه در سطح کلانشهر سهونیممیلیوننفری مشهد خدمت میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.