کشف 3/1 کیلو کراک

Shargh - - حوادث -

مهر:

رئیــس کلانتری ١3۵ آزادی، از دســتگیری ســه توزیعکننده مواد مخدر در محدوده غرب تهران و کشــف یککیلوو 300 گرم کراک خبر داد. سرهنگ مجتبی شمسبیرانوند گفت: در تحقیقات انجامشده از ســوی مأموران این کلانتری، مشخص شد افرادی بــا یک خودروی ســواری در امر توزیــع مواد مخدر در غــرب تهران فعالیت دارند. بلافاصله شناســایی متهمان در دســتور کار مأموران قــرار گرفت و تردد آنها با افزایش گشــتهای انتظامی تحت نظر گرفته شــد. ســرهنگ بیرانوند ادامه داد: تا اینکه عصر روز گذشــته مأموران انتظامی حین گشــتزنی متوجه رفتار مشــکوک سرنشــینان یک دســتگاه خودروی ســواری شــدند که به محض رؤیت عوامل کلانتری از محــل متواری شــدند. وی بیان کرد: با مشــاهده خــودروی متواری، ظن مأموران برانگیخته شــد که این خودرو همان خــودروی توزیعکننده مواد مخدر است و سریعا عملیات کنترل و مهار خودرو از سوي عوامل کلانتری انجام و خودرو پس از تعقیب و گریز کوتاهی، متوقف شد. وی گفت: در کولهپشتی داخل خودرو، یک جفت صندل بود که در بازرسی از سوي تیمهای تخصصی از آن، مقــدار یککیلوو 300 گرم مواد مخدر کراک که به طــور ماهرانهای در کف آن جاسازی شده بود، کشف و ضبط شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.