زندهگیری 2 حلقه مار در نیشابور

Shargh - - حوادث -

ایرنا:

مدیر عملیات ســازمان آتشنشانی نیشابور گفت: دو حلقه مار در این شهر به وسیله آتشنشانان زندهگیــری و در طبیعــت رهــا شــدند. غلامرضــا ثابتایمانی افــزود: یک حلقه مار افعی در یک منزل مسکونی واقع در خیابان شایسته نیشابور مشاهده شد. وی اظهار کرد: این مار که زخمی شده بود، به وسیله آتشنشــانان زندهگیری و در طبیعت رها شدند. وی گفت: در عملیات دیگري نیز یک حلقه مار ســمی از داخل یک خودرو در بولوار بعثت این شهر زندهگیری و در طبیعت رها شد. مرکز شهرستان 433هزارنفری نیشابور در ١2٨کیلومتری غرب مشهد قرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.