شهر كتاب، شبهاي رمضان بيدار است

Shargh - - هنر -

فروشــگاه مرکزي شــهر کتاب همزمان با نخســتین هفته مــاه مبارك رمضان، برنامههاي ویژهاي براي داستانخواني، موسیقي، دیدار و گفتوگو با اهالي سینما، برنامههاي آییني و... پیشبیني کرده است.

مژگان رئیســيامجد، مدیر شــهر کتاب مرکزي، با اعــلام این خبر گفت: ســنت زندهبودن شهر و کســبوکارها از افطار تا سحر در فصلهاي بهار و تابستان پویاتر است و فکر ميکنم کتابفروشيها و مراکز فرهنگي هم باید با این تغییر عادت زندگي مردم همراه شوند.

وي اضافه کرد: گرماي هوا در طول روز و شــبهاي نسبتا خنك، شیوه زندگي متفاوتي را در ســالهاي اخیر براي ما ایرانیان رقم زده اســت که به نظر من ميتواند فرصتي طلایي را براي کتابفروشيها و مراکز فرهنگي به دنبال داشــته باشــد به این معنا که ما ميتوانیم از این امکانات براي تغییر ذائقه و تغییر تفریحهاي مردم استفاده کنیم.

مدیر شــهر کتاب مرکزي همچنین گفت: معمولا مردم بعد از افطار به کافه یا رســتوران یا پاركهــا ميروند درحاليکه کتابفروشــيها با تدوین برنامههاي فرهنگــي مرتبط با کتاب و کتابخوانــي، ميتوانند مردم را به ســمت فرهیختگي، مطالعه و آگاهي بیشتر ســوق دهند و آنها را به خرید و مطالعه کتاب تشــویق کنند. امجد ادامه داد: بــه همین دلیل، براي یك هفته، برنامههاي متنوعي را در شــهر کتاب مرکزي با اجراي مارال دوستي پیشبینــي کردهایم کــه علاقهمندان برنامههاي فرهنگي با هر ســلیقهاي بتوانند شبهایي بهیادماندني داشته باشند.

بنابر این گزارش، شــهر کتــاب مرکزي، واقع در خیابان شــریعتي، بالاتر از خیابان مطهري از شــنبه، ششــم خرداد )مصادف با شب اول ماه مبارك رمضان( تا روز جمعه، ۱۲ خرداد، تا ســاعت ۲۴ باز خواهد بود و هر شــب، با برنامهاي متفاوت میزبان علاقهمندان اســت. فهرست برنامهها به شرح زیر است: شــنبه، ۶ خردادماه: پردهخواني با حضور اردشیر صالحپور و مرشد محسن میرزاعلي یکشــنبه، ۷ خردادمــاه: نشســت داســتانخواني با حضور محمدحســن شهسواري و چیستا یثربي دوشنبه، ۸ خردادماه: دیدار و گفتوگو با رسول صدرعاملي و سینماگران سهشنبه، 9 خردادماه: برنامهاي آییني- ملي چهارشــنبه، ۱۰ خردادماه: بازيهاي گروهي با شــعار «موبایلها خاموش، امشب فقط بازي ميکنیم» پنجشنبه، ۱۱ خردادماه: نشست داســتانخواني با حضور منیرالدین بیروتي و ابراهیم رها جمعــه، ۱۲ خردادماه: نشســت موســیقي و اجراي زنده بــا حضور میلاد درخشاني

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.