امیرجلالالدین اعلم مترجم و پژوهشگر ، از دنیا رفت

Shargh - - هنر -

به گزارش ایســنا، امیر جلالالدین اعلم، پژوهشگر و مترجم، سهشــنبه، دوم خرداد در ۷۶ سالگی بر اثر بیماری در منزل خود درگذشــت. خبر درگذشت وی به تأیید روابطعمومی انتشــارات «علمی فرهنگی» و یاســین نمکچیان )شاعر و روزنامهنگار( رسیده است. امیرجلالالدیــن اعلــم )زاده ۱۳۲۰ هـــ. ش تهران( تحصیلات ابتداییاش را در دبســتان مســعود سعد )واقــع در خیابان ظهیرالاســلام، میــان خیابانهای شــاهآباد و هدایت( و تحصیلات متوســطهاش را در دبیرســتان ادیب )در کوچه اتابک، شاهچراغی امروز، واقع در میان خیابان فردوسی پایین و لالهزار( گذراند.

او سپس وارد دانشگاه شد و در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشــگاه تهران، در رشته ادبیات و زبان انگلیسی تحصیل کرد و مدرک لیسانس خود را از این دانشگاه گرفت. در سال ۱۳۴۸ وارد مؤسسه انتشاراتی فرانکلین شــد و با سمت ویراســتار در این انتشارات مشغول به کار شــد و هفت سال بعد؛ یعنی در سال ۱۳۵۵ بــا همین عنوان به اســتخدام «ســروش» که درواقع بخش انتشارات سازمان رادیو و تلویزیون ایران آن زمان بود، درآمد و تا ســال ۱۳۷۵ در مقام ویراستار ارشــد و مشاور فرهنگی این ســازمان مشغول به کار بود و در ســال ۱۳۷۵، بعد از ۲۰ ســال کار مداوم در آنجا بازنشســته شد. نخستین کار جدی اعلم، ترجمه نقدی درباره «فرانتس کافکا»، داستانسرای چک، بود که با نام «ســنجش هنر و اندیشه فرانتس کافکا» در ســال ۱۳۵۱ وارد بازار نشر شد و نام او را برای اولینبار بهعنــوان مترجمی جــدی در عرصــه ادبیات چک، مطــرح کرد. از برخــی از ترجمههــای او میتوان به آثار ذیل اشاره کرد: «ســنجش هنرو اندیشه فرانتس کافکا» والترزکل، «ســنجش هنر و اندیشــه فیودو و استانیسکی» ارنســت سیمونز، «تهوع» ژان پل سارتر، «بیگانه» آلبر کامو، «محاکمه» فرانتس کافکا، «قصر» فرانتــس کافــکا، «تحلیلی نویــن از آزادی» موریس کرفســتون، «فیلســوفان انگلیســی از هابز تا هیوم» فردریک کاپلستون، «درآمدی به فلسفه» جان هرمن رندل و جاســتوس بالکر، «جامعه باز و دشمنان آن» کارل ریموند پوپر، «تصحیح و تحشیه سیر حکمت در اروپا»، «فیلسوفان یونان و روم» و «فیلمنامه ماجرای نیمروز» تارانتینو.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.