گوشیهای هوشمند میانرده، هفته اول خرداد

Shargh - - آيتي -

اگر بودجه زیادی برای خرید یک گوشی هوشمند گرانقیمت ندارید خوشــبختانه کمــاکان میتوانید اکثر نیازهای خود را با گوشیهایی با قیمت بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومــان نیز برطرف کنید. این رده قیمت تنوع زیادی را در میان گوشــیهای هوشمند اندرویدی دارد و نکتــه دیگر اینکه اختلاف عملکرد و امکانــات گوشــیهای حدود ۵۰۰ هــزار تومان با حدود یک میلیون تومان نیز زیاد اســت. بهاینترتیب اگر امکان افزایــش بودجه را دارید، توصیه میکنیم به گوشــیهای ردهبالاتر این فهرســت جدیتر فکر کنید. در این رده قیمتی نسخه اندروید و ارتقاپذیری احتمالــی به اندروید 7 هم ملاک مهمی محســوب میشود و همچنین در گوشــیهای ردهبالاتر شاهد حسگر اثر انگشت نیز خواهید بود. ‪LG K8 2017‬

به گزارش دیجیاتو، ســری 2۰17 گوشــیهای K الجی از نظر امکانات نســبت بــه قیمت گزینههای خوبی محسوب میشــوند و مدل درحالحاضر K8 مناســبترین گزینه از این ســری اســت. این گوشی به اندروید 7 و حســگر اثر انگشــت نیز مجهز شده اســت. از جمله مزایای این گوشی پردازنده مناسب، قیمت مناسب، اندروید 7 و حسگر اثر انگشت است که البته باید در کنــار آن حافظه رم 1.۵گیگابایتی را بهعنوان یک عیب برشمرد. ‪Huawei Honor 5X‬

از زمان عرضه این گوشــی به بــازار بیش از یک ســال میگذرد اما بدنه فلزی، طراحی بسیار خوب، پردازنــده قدرتمنــد و صفحهنمایــش باکیفیت این گوشــی را خصوصا در قیمت فعلی خــود به یکی از ارزشــمندترین گزینههای خرید تبدیل کرده است. کیفیت ســاخت بالا، صفحهنمایش فــول اچدی و پردازنــده قوی ازجمله مزایای این گوشــی اســت. درعینحال عــدم ارتقا به اندروید 7 نیز جزء معایب آن است. ‪Moto X 2nd Gen‬

این گوشی پرچمدار موتورولا در سال 2۰14 است که حالا به قیمت پایینی رســیده است. موتو ایکس نســل دوم از نظر پردازشــی، نرمافزار و دوربین یک ســروگردن از گوشــیهای ارزانقیمت این رده بالاتر است. ازجمله مزایای آن میتوان به صفحهنمایش

دوربیــن خــوب، پردازنــده عالــی و ،AMOLED فیلمبــرداری اشــاره کرد. همچنیــن عیب این 4K گوشی داشتن دوربین ســلفی ضعیف و ارتقانیافتن به اندروید 7 است. ‪Sony Xperia XA‬

این گوشی را بیشــتر برای علاقهمندان به سلفی پیشنهاد میشود. این گوشی وضوح تصویر پایینتری داشته و تراشه فوقالعادهای هم ندارد اما طرفداران ســونی حتما از ظاهــر آن و حاشــیههای باریک دو طــرف صفحهنمایش لــذت خواهند بــرد. گفتنی استالبتهخوشــبختانه بهتازگیافت ‪Xperia XA‬ قیمت خوبی داشــته و میتوانید بــا قیمتی کمتر از ۹۰۰ هزار تومان نیز آن را در برخی فروشــگاهها پیدا کنید. مزیت این گوشــی دوربین ســلفی بسیار خوب و قابــل ارتقا به اندروید 7 بــوده و عیب آن وضوح پایین صفحهنمایش، پردازنده متوسط و نبود حسگر اثر انگشت است. ‪Galaxy J7 Prime‬

بــا وجود اینکــه در این مدل خبــری از فلش دوربین سلفی یا صفحهنمایش ‪Super AMOLED‬ نیســت اما درعــوض وضوح دوربین ســلفی به هشت مگاپیکسل ارتقا یافته و وضوح صفحهنمایشنیزحالا است. P1080 به همیــن دلیل و بهدلیــل اختلاف قیمــت اندک ایــن مدل بــا ‪J7 2016‬ مدل نسخه پرایم را توصیه میکنیم. صفحهنمایش فــول اچدی، کیفیت ساخت بالا، دوام شارژ عالی و دوربین باکیفیت ازجمله مزایای این گوشــی بوده و در مقابل عملکرد متوســط در بازی و نداشتن حسگر نورسنج محیط ازجمله معایب آن است. ‪Huawei nova‬

با وجود اینکه در این رده قیمتی گوشــیهای

و هواویهمموجودهســتند ‪P10 lite Honor 6x‬ اما نــوا با دوربیــن و پردازنده بهتر بــه اعتقاد ما بهترین گزینه در رده قیمتی زیر یک میلیون تومان است. پردازنده این گوشــی اسنپدراگون ۶2۵ – چهار هســته 2.۰ گیگاهرتزی و پردازنده گرافیکی آن اســتوازرموحافظــهداخلی ‪Adreno 506‬ ســهگیگابایتی بهره میبرد. ازجملــه مزایای آن فیلمبرداری ، دوربینهای خوب و دوام شــارژ K4 بالا بوده و عیب آن نداشــتن پوشــش ضدخش صفحه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.