تغییر نام یا وصل تلفن نیاز به حضور مالک ندارد

Shargh - - آيتي -

ایسنا:

معاون امور مشتریان شرکت مخابرات ایــران با تأکید بــر تلاش برای سادهســازی ارائه خدمــات مخابرات، از حذف حضــور مالک برای تغییر نــام خط تلفــن و وصلکــردن یکطرفه تلفنهایی که به علت بدهی به صورت دوطرفه قطع شده بودند، خبر داد. داوود زارعیان با اعلام این خبر گفت: «سادهسازی خدمات در چند حوزه وجود دارد. بخش اول که درخواستهای زیادی در مورد آن وجود داشــت، مســئله نقل و انتقال تلفن بــود. این کار در گذشــته بــا حضور مالک انجام میشــد اما ما در طرح سادهسازی حضور مالــک را حذف کردیم». او ادامه داد: «هر فردی در هر مکانی که تلفن را خریداری کرده اگر فقط در ســند ذکر شده باشــد، همکاران ما تلفن را به نام میزنند و اگر ذکر نشــده باشد با ارائه سند و درخواســت خریدار، این کار انجام میشــود. این طرح در سراسر کشــور مورد استقبال قرار گرفته و تقریبا بیشتر مشترکانی که دارای مشکل بودند مراجعه کرده و تلفن را به نام خود ثبت کردند». او افــزود: «بحــث دیگر موضوع حــذف مدارک اضافی اســت. ما تمامی مــدارک ازجمله کپی شناســنامه و ســند و ... را که قبلا برای ثبتنام دریافت میکردیم، حذف کرده و اکنون ثبتنام با کپی کارت ملی انجام میشــود. همچنین امکان ثبتنام از طریق پورتــال به صورت غیرحضوری را فراهــم کردیم که هم در حــوزه تلفن ثابت و هم ADSL این طرح اجرا میشود». او بیان کرد: «وصلکردن تلفنها برای مشــترکانی اســت که به علت عدم پرداخت بدهی تلفنشان دوطرفه قطع شــده اســت. بنابراین تلفنهای کسانی که بدهیشــان به ودیعه نرســیده، یکطرفه وصل میشــود و در صورتی که مشــترکان بدهی خود را پرداخت کنند، تلفن آنها مجددا وصل خواهد شــد». او گفت: «برنامه ما این است که به سمت ســادهترکردن طرح برویم. بنابراین حذف کاغذ، پرونــده و مراجعه را در دســتور کار داریم. البته اگر کســی علاقهمند بــود، میتواند حضور یابد، امــا ما در برنامه داریم که تا پایان امســال حذف کاغذ و حضور مالك را بهطور کامل در دفاتر اجرا کنیم. ثبتنام و پرداخت از طریق پورتال نیز آغاز شده است. مکانیزهکردن دفاتر، امضای دیجیتالی و حــذف کاغذ را نیز در دســتور کار داریم که در تهران شــروع شــده و در برخی از مراکز منطقه هشت آغاز شــده تا بتوانیم تا پایان سال کاغذ را حذف کنیم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.