سهم 8درصدی زنان در صنعت بازیهای رایانهای

Shargh - - آيتي -

صنعت بازیســازی در ایــران قدمت چندانی ندارد، اما در همین مدت کم، فرازونشیبهای زیادی را به خود دیده اســت. از انتشار بازیهای بزرگی از قبیل گرشاسپ گرفته تا رونق بازیهای موبایلی در ســالهای اخیر، همه مواردی است که پیشبینی دربــاره آینده ایــن صنعت در ایــران را تا حدودی دشــوار میکند. یکی از موارد جالبی که درباره این صنعت نوپای درون کشور وجود دارد، مسئله زنان و سهم آنان در توسعه این صنعت مهم و تأثیرگذار اســت. به گــزارش زومیــت، طبــق اطلاعاتی که هرســاله از طرف تیمها و استودیوهای بازیسازی برای انتشار در کتاب صنعت گیم ایران به بنیاد ملی بازیهای رایانهای ارســال میشود، در سال 13۹۵ حدود 44 تیم و اســتودیوی بازیسازی درون کشور داشتهایم که غالب آنها را تیمهای کوچک چندنفره تشکیل داده است. طبق اطلاعات ارسالی از سوی این 44 تیم و استودیوی بازیسازی، از مجموع 112 عضو کلیــدی موجود در این گروههــا، فقط ۹ نفر از آنان را زنان تشــکیل دادهاند و این بیانگر ســهم هشــتدرصدی زنان در این جامعه آماری اســت. البته اگر به جایگاه همین تعداد از بانوان درون این تیمها نگاهی بیندازیم، موارد جالبتری نصیبمان میشــود. هماهنگکننده، مدیریت بازاریابی، مدیر داخلی، مدیر پروژه و مؤســس شرکت سِمت پنج نفــر از این ۹ نفر را دربر میگیرد و فقط چهار نفر از ایشــان کارهایی از قبیل طراحی سناریو، کارگردانی هنری، طراحی و نقاشــی گرافیکی و توسعه بازی بــا یونیتی را بر عهده دارند. بنابراین باید بگوییم که درحالحاضــر اگرچه پای زنان بــه صنعت نوپای بازیســازی باز شــده اســت، اما همچنان درصد مشــارکت آنــان به میــزان زیادی کمتــر از مردان است. البته نباید فراموش کنیم که شاخص اصلی برای حضور در این صنعــت را تواناییهای فردی اشــخاص تشکیل میدهد؛ نه زن یا مرد بودن آنها. اما با این حال نمیتوان از درصد پایین مشــارکت زنان در این صنعت نیز چشمپوشی کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.