اپل درآمد خود را با نوکیا سهیم میشود

Shargh - - آيتي -

مهــر:

نوکیا و اپل پــس از مدتها دعواهای قانونی بالاخره با امضــای توافقنامه همکاری اختلافــات متعــدد خود را حلوفصــل کردند. براساس گزارش آسوشیتدپرس، دو شرکت اپل و نوکیا درباره حق امتیازهای متعددی با یکدیگر اختلاف داشتند. یکی از آخرین دعواهای این دو شــرکت در سال 2۰1۶ میلادی اتفاق افتاد. سال گذشته نوکیا اعلام کرد به دلیل نقض حق ثبت اختراع خود از سوی شرکت اپل در دادگاههای آلمــان و آمریکا شــکایاتی تنظیم کرده اســت. نوکیا ادعا میکــرد اپــل از فناوریهای خاص این شــرکت در بســیاری از محصولات استفاده کرده و بهایی برای آن نپرداخته است. اما امروز دو شــرکت از حلوفصل اختلافــات خود خبر دادند. براســاس این توافقنامه، اپل در صورت استفاده از حق اختراعهای مربوط به نوکیا، باید مبلغــی پیشپرداخت به این شــرکت بپردازد. همچنین طــی مدت قرارداد درآمدهای اضافی به شــرکت نوکیا تعلق میگیرد. براین اســاس دوبــاره محصولات بهداشــتی دیجیتــال نوکیا در فروشــگاههای آنلاین و فیزیکی اپل موجود خواهد شــد. همچنین دو شرکت اعلام کردهاند به طور مرتب جلســاتی برگزار میکنند تا روند همکاری میان آنها تضمین شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.