روباتهای پلیس در دوبی

Shargh - - آيتي -

خبرآنلاین:

تا سال 2۰3۰ ایستگاههای پلیس روباتیک در دوبی راهاندازی میشــود. مدیریت شیخنشــین دوبی تصمیم گرفته است استفاده عملی و وســیعی از روبات داشــته باشــد و به همین دلیل قصد استفاده از روبات را بهعنوان نیروی پلیس دارد. در این راه شرکت اسپانیایی ‪PAL Robatics‬ روباتــی بــه نــام REEM را بــه طول پنج فوتو شــش اینچ به شــکل یک ناجی و قهرمان پلاســتیکی سفید و سیاه سوار بر چهارچرخ ســاخته و قرار است 2۵ درصد از نیروی پلیس دوبی تا ســال 2۰3۰ از این نوع روبات باشد. خالد ناصر الزروقی، مدیر دپارتمان ابزارهای هوشــمند پلیس دوبــی، میگوید ما اولین ایستگاه پلیس هوشــمند را میسازیم تا نیاز به انســان را مرتفع کند. به گفته او با کمک واحد هــوش مصنوعی ایبیام - واتســون - مردم میتوانند انواع جرائم را به این ایســتگاه گزارش دهند یا جرائم رانندگی خود را پرداخت کننــد. وجود روبات پلیس همچنین بخشــی از موارد خطاهای انسانی مانند رشوه و... را نیز از بین میبرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.