زوجهای نابارور جهت «درمان» به این مراکز مراجعه کنند

Shargh - - جامعه -

ایســنا :

«بیپولــی» و هزینههای گــزاف درمان نابــاروری، همواره یکــی از دغدغههــای زوجهای نابارور بوده و هســت؛ اما در سهساله گذشته وزارت بهداشــت تاش کرد با راهاندازی مراکز درمان دولتی بتواند این دغدغه را کمرنگتر کند و بر همین اساس چندیــن مرکز دولتــی درمــان ناباروری با پوشــش ۸۵درصدی هزینهها، در کشــور فعال شدند. بعد از اباغ سیاســتهای جمعیتی از ســوی مقام معظم رهبری، وزارت بهداشــت نیز بهعنوان متولی سامت کشور ســعی کرد در مسیر اجرای این سیاستها گام بردارد. بر این اســاس به دنبال اقداماتی مانند ترویج زایمان طبیعی که در راستای همین سیاستها انجام شــد، نگاهی هم به بهبود وضعیت درمان ناباروری انداخت و ســه میلیــون زوج نابارور کشــور را تحت پوشــش قرار داد تا ایــن زوجها بتوانند از پوشــش ۸۵درصــدی برای خدمات درمان ناباروری در بخش دولتی بهرهمند شوند. در همین راستا با اعتباری بالغ بر ۱۰۵ میلیارد تومان ۲۴ مرکز موجود درمان ناباروری تجهیز و بازســازی و هفت مرکز سطح سه و ۱۰ مرکز سطح دو نیز به مجموعه مراکز ناباروری کشور اضافه شد؛ بهطوریکه درحالحاضر پوششي پذیرفتني را در حوزه ناباروری در همه استانهای کشور شاهدیم. بر این اساس اکنون در حوزه درمان ناباروری در سراسر کشور مراکزی فعالاند که زوجهای نابارور میتوانند بــه آنهــا مراجعه کــرده و از خدمات تشــخیصی و درمانی با قیمت مناســب و با پوشــش ۸۵درصدی هزینهها از ســوی دولت اســتفاده کنند کــه در این گــزارش برخی از مراکــز درمان ناباروری هر اســتان که خدمات دولتی ارائه میدهند، معرفی میشــوند. مرکز شــهید مطهری در اســتان ارومیه، مرکز درمان نابــاروری دکتر بهشــتی اصفهان، مرکز بیمارســتان امــام خمینی اهــواز واقع در خیابــان آزادگان، مرکز شهید اکبرآبادی واقع در تهران خیابان مولوی، مرکز درمان ناباروری آرش واقع در بزرگراه شــهید باقری، مرکــز نابــاروری میرزاکوچکخان واقــع در خیابان کریمخان زنــد، مرکز ولیعصر واقع در اتوبان چمران، مرکز شــریعتی واقع در خیابان کارگر شــمالی، مرکز درمان ناباروری بیمارســتان مهدیــه واقع در میدان شــوش، مرکز بیمارســتان طالقانی واقع در بزرگراه چمــران، ولنجک، مرکز درمان ناباروری بیمارســتان کمالی کرج، مرکز حضرت فاطمــه)س( بابل، مرکز حضرت فاطمه زهــرا)س( در تبریــز، مرکز امالبنین دزفول واقع در جاده دزفول _ اندیمشــک روبهروی تیپ دو لشــگر ۹۲ زرهــی، مرکز الزهــرا در خیابان نامجوی رشت، بیمارســتان آیتالله موسوی زنجان، مرکز امام خمینی ســاری در میدان امام، بیمارستان امیرالمؤمنین ســمنان، بیمارســتان بعثت ســنندج، بیمارستان شهید بهشتی کاشان، مرکز درمان ناباروری افضلیپور کرمــان، مرکز درمان نابــاروری منتصریه مشــهد، مرکز درمان ناباروری فاطمیه همدان، مرکز درمان نابــاروری یزد واقع در میدان ابوذر. بنابر اعام معاونت درمان وزارت بهداشــت، هریک از زوجهای نابارور میتوانند با مراجعــه به این مراکز از خدمات درمانی و تشخیصی ناباروری با پوشش ۸۵درصدی برخوردار شــوند. مرکــز فوقتخصصي نابــاروري و ســقط جنین ابنســینا نیز شــش کلینیــک در حوزه درمان ناباروری دارد که خدماتی مانند تشــخیص و درمان ناباروری، ســقط مکرر، درمانهای جایگزین یا اهدا، ســامت مادر، جنین و نــوزاد، دردهای لگنی و لاپاروســکوپی پیشرفته و همچنین سامت جنسی را با تعرفه بین تعرفه مراکــز دولتی و خصوصی ارائه میکند. این مرکز در تهران - خیابان شریعتی- ابتدای خیابان یخچال – پاک ۹7 واقع شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.