شوراهای پنجم چه زمانی آغاز به کار خواهند کرد؟

Shargh - - جامعه -

ایســنا: مهدی چمران، رئیس شــورای اسلامی شــهر تهران، درباره زمان آغاز به کار شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش گفت: برابر قانون شهریور باید اعضای شورای شــهر در دوره جدید کار خود را آغاز کننــد؛ اما طبق مصوبه جدید مجلس ۱4 مرداد پنجمین دوره شــورا باید کار خود را آغاز کند که این مصوبه مجلس هنوز مورد موافقت شورای نگهبان قرار نگرفته اســت که اگر این موافقت انجام شــود، میتواند در این تاریخ، شــورا در دوره جدید کار خود را آغاز کنــد. وی درباره اجــرای مصوبات دورههای پیشین شــورای شــهر تهران ازطریق پنجمین دوره شورای اســلامی شــهر تهران، ری و تجریش گفت: مصوباتــی کــه در هــر دوره شــورای شــهر تهران تصویب شــدهاند، همانند قوانین مجلس هســتند و باید اجرا شوند و اگر شــورای جدید قصد تغییر آنها را داشــته باشــد، باید روند قانونــی تغییر و تصویب مصوبه جدیــد را طی کنند. این در حالی اســت که احمد علیرضابیگی، عضو کمیســیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی، پیشازاین در مصاحبهای با اشــاره به زمان آغاز پنجمین دوره شوراهای اســلامی شهر و روســتا، اظهار کرد: ابتدا مجلس شــورای اســلامی زمان آغاز به کار پنجمین دوره شــوراها را ۲9 خردادماه تعیین کرد؛ ولی پس از آن نمایندگان به منظور پایانیافتن دوره چهارساله شــورای چهارم، ۱4 مــرداد 9۶ را زمان آغــاز به کار شورای پنجم تعیین کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.