اهدای خون را به شبهای قدر موکول نکنید

Shargh - - جامعه -

ایســنا: مدیر روابطعمومی انتقال خون استان تهــران از افزایــش چهارســاعتی فعالیت مرکز اهدای خون وصال در ماه رمضان خبر داد. حسین دزفولی، گفت: از شــنبه، ششــم خــرداد ۱۳9۶، اهدای خون در مرکز وصال شیرازی در سه نوبت کاری از هشت صبح تا ۱۲ شب انجام میشود. وی اظهار کرد: ساعت پذیرش داوطلبان اهدای خون در 9 مرکز پیروزی، صادقیه، آزادی، افسریه، متروی امام خمینی، متروی شــهرری، ورامین، شهریار و رباطکریم شــنبه تا پنجشنبه از هشت صبح تا سه بعدازظهر اســت. همچنین ســه مرکــز تجریش، خراسان و شــهرقدس روزهای زوج و مرکز چیذر روزهای فرد طبق برنامه قبلی از هشــت صبح تا ســه عصر فعال هســتند. وی افزود: سالهاست که اهدای خون در شــبهای قدر در بین مردم به فرهنگ تبدیل شــده؛ اما خواهش ما این است که اهدای خون را فقط به شبهای قدر موکول نکنند تا برای تأمین پلاکت هم دچار مشکل نشویم. مدیر روابطعمومی انتقال خون تهران همچنین گفت: طبق اســتفتائات و فتوای مراجــع عظام، اهدای خون روزه را باطل نمیکند و روزهداران میتوانند با میلکردن ســحری مناســب و نوشیدن مایعات کافی در ســاعات اولیه صبح بــرای اهدای خون مراجعه کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.