مسائل نادرست مطرحشده درباره سند ۲۰۳۰ را تکذیب کردیم

Shargh - - جامعه -

وزیر آموزشوپرورش تأکید کرد که همه مســائل نادرســت مطرحشده درباره سند ۲۰۳۰ تکذیب شده اســت. فخرالدین دانشآشــتیانی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره حواشی ایجادشده درباره سند ۲۰۳۰ یونسکو گفت: مسائل نادرستی را که درباره این سند ازجمله مباحث آموزش جنســی مطرح شــده بود، تکذیب و اعــلام کردیم که بههیچعنوان از ابتدا این مســائل را در مــدارس و وزارت آموزشوپرورش نداشــتیم و نخواهیم داشت. وزیر آموزشوپرورش درباره برنامه خــود در ایــن وزارتخانه در صــورت انتخاب مجدد گفت: در وزارت آموزشوپرورش بحث اصلی اجرای دقیق سند تحول اســت که دراینباره مسئله کلیدی ما، شأن و منزلت معلمان و رسیدگی به مسائل آنها هم از نظر توانمندیها و هم از نظر مسائل معیشتی اســت تا در جایگاهی قرار بگیرند که مــا بتوانیم از وجود آنها در اجرای سند استفاده کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.