۱۵ خرداد تکلیف افزایش نرخ کرایهها در تهران مشخص میشود

Shargh - - جامعه -

مهر:

عضو کمیسیون عمران و حملونقل شورای شــهر از تعیینتکلیف نهایی نرخ کرایهها تا ۱۵ خرداد خبر داد. ابوالفضل قناعتی، عضو کمیســیون عمران و حملونقل شــورای شــهر، با بیان اینکــه از مهلت در نظر گرفتهشــده برای تعیینتکلیــف نرخ کرایهها گذشته اســت، اظهار کرد: مدتزمان زیادی از بررسی افزایش نرخ کرایهها میگذرد اما هنوز پاسخ نهایی را از شــورای حل اختلاف دریافت نکردهایم. وی افزود: مســکوتماندن افزایش نرخ کرایهها موجب شده تا برخی از رانندگان خودسرانه کرایهها را افزایش دهند از اینرو انتظار میرود در اسرع وقت و برای جلوگیری از هرجومرج در نرخ کرایهها به این موضوع رسیدگی کنند. قناعتی با اشــاره به آخرین پیگیریها برای نرخ کرایهها تأکید کرد: براســاس آخریــن پیگیریها تا ۱۵ خرداد مقرر شده نتیجه نرخ کرایهها را روشن کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.