ابتکار شایعه حضور در شهرداری تهران را رد کرد

Shargh - - جامعه -

رئیس سازمان محیط زیســت، اخبار منتشرشده دربــاره احتمال حضــورش در شــهرداری تهران را شایعه رسانهها دانست. معصومه ابتکار در حاشیه جلســه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در واکنش به شــایعه احتمال حضورش در شــهرداری تهران اظهار کرد: اینها از شــایعاتی است که من هم فقط در رســانهها دیدهام. وی در واکنش به این پرســش که آیا در دولت آینده حضور خواهد داشــت یا خیر، گفت: این مســئله به تصمیمات آقای رئیسجمهور بازمیگــردد و او تصمیم خــود را اعلام خواهد کرد. از الان نمیتــوان چیزی را پیشبینی کرد؛ ولی قطعا برنامههــای محیط زیســت در دولت آینــده ادامه پیدا میکند. تکیه بر مســائل محیط زیســت، کیفیت هــوا، احیای تالابها، توجه بیشــتر به بهبود کیفیت آب و آلودگی شــهرها جــزء وعدههــای انتخاباتی رئیسجمهور بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.