نامم را در تاریخ ثبت کردم

Shargh - - ورزش -

شرق: ژیمناستیک؛رشتهای مغفولمانده در ورزش ایران. ورزشــی که بیشــتر از 50 سال اســت در حســرت حضور در بازیهای المپیک به سر میبرد. در تمام این ســالها درجا زده و مسئولان وزارت ورزش و کمیته ملــی المپیک بیتوجه بــه ورزش مادر، آن را در خواب عمیقی فرو بردهانــد. ژیمناســتهایی که تنها محکوم به خانهنشینی هستند و فرصتی برای حضور آنها در مسابقات و اردوهای خارجی فراهم نمیشود. بیتوجهــی مدیران مربوطه نســبت به فدراســیون ژیمناســتیک آنقدر علنی اســت که باعث شده حتی فدراسیون در یک سال گذشته با سرپرست اداره شود و انتخاباتی برای آن برگزار نشود.

امــا آنچــه در این ســالها ثابت شــده، این بوده که هســتند اســتعدادهایی که بــا وجود تمــام این محدودیتها و بیتوجهیها رشــد و خودشــان را به دنیا معرفی کنند. نمونه آن عبدالله جامعی، ژیمناست بوشهری که پس از 90 ســال موفق شد به مدال برنز رقابتهای آسیایی رشته هنری دست پیدا کند، بدون اینکه حتی یک ماه در اردوی تیم ملی باشد! جامعی دو ســال پیش در نخســتین حضورش در رقابتهای قهرمانی آســیا در رشــته خرک حلقه، صاحب مدال برنز شد و ژیمناســتیک ایران را برای اولینبار صاحب مدال آســیایی کرد.پس از او نیز بهتازگی ســعیدرضا کیخا، ژیمناست شــیرازی موفق شده این افتخار را در آســیا تکرار کند. کیخا در رقابتهای قهرمانی آسیایی 2017 که چند روز پیش در تایلند برگزار شد، موفق شد بــه فینال راه یابد و صاحب مدال برنز شــود. اوج کار هنرنمایی او وقتی بود که برای ســومینبار در فاصله یک هفتــه، یک حرکت دیگر در وســیله خرک حلقه ثبت کرد. این حرکت با ارزش E و به نام «کیخا 3» به ثبت رسید. قرار است در کمیته فنی فدراسیون جهانی ژیمناســتیک برای تأیید ارزش نهایی آن تصمیمگیری شود. کیخا پیش از این دو حرکت دیگر به نامهای کیخا 1 و 2 به ثبت رســانده است. اولین حرکتش با ارزش F )بالاتریــن ارزش در ژیمناســتیک( در رقابتهای جام جهانی باکو )فروردین ماه گذشــته( و در وسیله پرش خرک به نام کیخا 1 ثبت جهانی شد. دومین حرکتش نیز هفته پیش در بازیهای همبســتگی کشــورهای اسلامی باکو در وســیله خرک حلقه، با نام «کیخا 2» و با ارزش C به ثبت جهانی رســید. او ضمن ثبت این حرکت، توانســت مدال نقره این بازیهــا را نیز از آن خود کند.کیخا درخصوص موفقیتهای دنبالهدارش به «شــرق» میگوید: «خوشــحالم که توانســتم مزد زحماتم را بگیرم و به مدال آسیا برسم. همه میدانند که مدالگرفتن در رشــتهای مثل ژیمناســتیک خیلی ســخت است. مســابقات آســیایی این رشته در واقع در ســطح جهانی برگزار میشــود، چون همه قدرتهای دنیا از کشــورهایي آســیا مثل چین، کره، ژاپن و... هستند. من میتوانستم این مدال را دو سال با آقای جامعی بگیرم. من هم همراه ایشــان به فینال رسیدم اما حین اجرای حرکت سقوط کردم و با اختلاف یکدهم، چهارم شدم».دارنده مدال برنز آسیا معتقد اســت حرکاتی که ثبت کرده، ارزشــش کمتر از مدال جهانی و المپیک نیســت: «من توانستم برای اولینبار در تاریخ ژیمناستیک ایران، حرکتی را به نام خودم در وســیله خرک حلقه به ثبت رســانم؛ ارزش این اتفاق اگر از کسب مدال در مسابقات جهانی و المپیک بیشتر نباشد، کمتر هم نیست. ممکن است ورزشکاری مدال بگیرد و چند سال بعد از یاد مردم برود اما این حرکاتی که من ثبت کردم در کتاب داوری ژیمناستیک میماند و صد سال دیگر هم این کتاب را باز کنند، اسم من برای همیشه در آن هست». او از مدال نقرهاش در بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی هم میگوید. بازیهایی که به نظر بیشتر اهالی ورزش اعتبار فنی چندان بالایی ندارد: «در این بازیها برای اولینبار بود که مســابقات ژیمناســتیک را برگزار میکردند. با وجود این موضوع به نظر من ســطح خوبی داشــت. ترکیه تیمی است که در تمام مســابقات جهانی شرکت میکند. یکی از بازیکنان آنها که سابقه حضور در بازیهای المپیک را هم داشــت، نتوانست به مرحله فینال راه پیدا کند اما من آمدم. این نشان میدهد سطح فنی رقابتها خوب بوده. ضمن اینکه ما به دلیل اعزامهای محدودی که داریم شــناخت کاملی از رقبایمان نداشتیم. از طرفی میزبانی آذربایجانیها هم باعث شــده داوران توجه خاصتری به ورزشکاران این تیم داشته باشند و همین موضوع هــم اثرگذار بود». کیخا از مســئولان ورزش میخواهد نگاه جدیتري به این رشــته داشته باشند: «ما چیزی از کشــورهای دیگر کم نداریم. اگر حمایت و برنامهریزی چندســاله بالای ســرمان باشــد، قطعا میتوانیم خودمان را بالا بکشــیم. من بعد از نماینده چین قهرمان آســیا شــدم. من به جرئت میگویم اگر روی 20 نفر سرمایهگذاری کنند، یک قطار جوان پشت ما میآید. همین برایشان الگو میشود که این ورزش را ادامه دهند. ورزشی که در بازیهای المپیک مدالهای زیادی در آن توزیع میشود. البته خدا را شکر با وجود اینکه یک سال اخیر فدراسیون با سرپرست اداره شده، ما چند اعزام برونمرزی داشتیم و شرایط خیلی نسبت بــه قبل بهتر بوده اســت. اما در ورزش ژیمناســتیک امکانات حرف اول را میزند. باید تجهیزات و وســایل بهروز داشته باشیم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.