نیمکت تراکتورسازی به گلمحمدی رسید

Shargh - - ورزش -

تراکتورســازی تبریز سرانجام پس از چند روز سرمربی خود را معرفی کرد؛ یحیی گلمحمدی در لیــگ هفدهم روی نیمکت این تیم پرطرفدار خواهد نشست. در روزهای گذشته اخبار متفاوتی از نیمکت تراکتورسازی به گوش رســید، ابتدا اعلام شــد جواد نکونام جانشــین امیر قلعهنویی میشــود؛ اما درصورتیکه همه منتظر رسمیشــدن قــرارداد نکونام و تراکتورســازی بودند، از عبداله ویسی، حسین فرکی و یحیی گلمحمدی بهعنــوان گزینههــای هدایت این تیم نام برده شــد. ایــن اخبار متناقض نشــان میداد که در هیئتمدیره باشــگاه نظرات متفاوتی وجود داشت. در نهایت در جلسه سهشــنبه هیئتمدیره باشگاه تراکتورسازی تصمیم گرفته شــد گلمحمــدی که در این ســالها کارنامه موفقــی در عرصه مربیگری داشته، بهعنوان ســرمربی جدید تراکتور انتخاب شود. قرارداد بین گلمحمدی و تراکتورســازی روز گذشــته امضا شد. گلمحمدی در فصل گذشــته پس از جدایی از ذوبآهن هدایت تیم دســتهاولی اکسین البرز را برعهده داشــت که چند روز پیش قرارداد خود را با این تیم فسخ کرد. تراکتورسازی هشــتمین تیم دوران سرمربیگری گلمحمدی است. او پیشازاین با صبای قم، پرســپولیس، نفــت تهران و ذوبآهن در لیگ برتر و با تربیت یزد، نســاجی مازندران و اکســین البرز در لیگ دســتهاول ســرمربیگری کرده اســت. این بازیکن ســابق تیم ملی در مقاطعی هم کمکمربی راهآهن و پرســپولیس بوده است. گلمحمدی در اواخر لیگ هفتم در سال 1387 در شرایطی که بازیکن صباباتری بود، در اواخر لیگ پــس از اخراج محمدحســین ضیایی مربی- بازیکن صبا شــد و نتایجی متوســط گرفت. این مربی پس از حضور در چند تیم لیگ دســتهاولی و کمکمربیگری در لیگ برتر و در فصل ‪-92 91‬بهعنوان ســرمربی صبای قم معرفی شــد و در نیمفصل اول نتایج درخشــانی بــا این تیم گرفت. عملکرد خوب یحیی در صبا موجب شــد تا او به کادر فنی پرســپولیس در همــان فصل اضافه شــود. گلمحمدی پس از چند هفته دســتیاری مانوئل ژوزه ســرانجام سرمربی این تیم شد. مدافع پیشین پرسپولیس در این تیم عملکردی رضایتبخش داشــت؛ اما باخت در فینال جام حذفی برایش چارهای به غیر از استعفا نگذاشت. گلمحمدی شایستگیهایش را بهعنوان ســرمربی نشــان داده بود، در لیگ ســیزدهم سرمربی نفت تهران شــد. نفت تا هفته یکیمانده به پایان لیگ صدرنشــین بود و تنها به دلیل باخت در بازی آخر ســوم شد. یحیی یک بار دیگر یک جام را در دقیقه 90 از دســت داد. ذوبآهن مقصد بعــدی گلمحمدی بود. او به مدت دو ســال و چند ماه ســرمربی ذوبآهن بود و در این تیم هم نتایج خوبی گرفت و دو بار قهرمان جام حذفی شــد. در ابتدای فصل گذشــته اختلافات با مدیریت و نتایــج نهچندان جالب باعث جدایی گلمحمدی از ذوبآهن شد. گلمحمدی که اصالتا اردبیلی است، فوتبال خود را هم با تراکتورســازی شروع کرد و در جوانی در تراکتورسازی چهره شد. او روز گذشته پس از 26 سال به تراکتورسازی برگشت و همین سابقه او موجب شد تا این انتخاب مورد رضایت هواداران تراکتورسازی قرار بگیرد. به نظر میرســد بزرگترین مشــکل گلمحمدی در تیم جدیدش محرومیت این باشگاه از جذب بازیکن باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.