تأییدشدن حکم 21 ماه زندان لیونل مسی

Shargh - - ورزش -

دیوانعالی اســپانیا حکم 21 ماه زندان لیونل مســی به اتهام تقلــب مالیاتی را تأییــد کرد. به گزارش «ورزش ســه»، هفت جولای 2016 بود که لیونل مســی و پدرش به اتهام فریبکاری مالیاتی در دادگاهی در بارســلونا محاکمه شدند و سپس اعلام شــد که تقلب این دو محرز است و مسی به 21 ماه زندان نیز محکوم شد. فوقستاره آرژانتینی به این حکم اعتراض کرد و ســپس اعلام شد که دیوانعالی نیــز حکم قبلی را تأیید کرده اســت. تنها حکم پدر مســی به 15 ماه زندان تقلیل یافته اســت. لیونل مســی به 4. 1میلیون یــورو تقلب مالیاتی بین سالهای 2007 تا 2009 محکوم شده و اینکه ‪1 0‬میلیــون یورو از درآمدهای حق پخش تصویری خود را در اظهارنامههای مالیاتیاش در کشــور اســپانیا عنوان نکرده است. مسی در دفاع از خــود بــه دادگاه گفتــه بود : «من تمــام ذهنم مشــغول فوتبال اســت و کارهای اینچنینی را به پدر و وکلایم واگذار کردهام. به آنها اطمینان دارم و حتی یک لحظه هم به ذهنم خطور نکرده است که قصد فریبکاری مالیاتی داشــته باشــند». لازم به ذکر اســت که نه مســی و نه پدرش به زندان نخواهند رفت و به دلیل عدم ســابقه قبلی، طبق قوانین قضائی اســپانیا این حکم به جریمه نقدی تبدیل میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.