جهانگیری تماشاگر ویژه ایران – ازبکستان

Shargh - - ورزش -

دیدار حســاس تیــم ملی برابر ازبکســتان که میتواند صعــود ایران به جام جهانــی 2018 را قطعی کند، یک میهمان ویژه خواهد داشــت. در شرایطی که تدارک گستردهای برای میزبانی هرچه بهتر این دیدار از ســوی مسئولان دیده شده است، فدراســیون فوتبال از معــاون اول رئیسجمهور برای حضــور در ورزشــگاه و تماشــای این بازی حســاس از نزدیک دعــوت به عمــل آورد که با پاســخ مثبت او روبهرو شــد. بهاینترتیب اسحاق جهانگیــری روز 22 خرداد مــاه بهعنوان میهمان ویژه از جایگاه VIP شــاهد جشــن صعــود ایران به جــام جهانی 2018 روســیه خواهد بود. پیش از این اخبــاری مبتنی بــر حضور دکتــر روحانی رئیسجمهــور منتخــب در ورزشــگاه آزادی به گوش میرسید که به جای ایشان قرار شد اسحاق جهانگیری معــاوناول رئیسجمهوری دیدار تیم ملی ایران برابر ازبکستان را از نزدیک تماشا کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.