همه کنار مردم منچستر هستیم

Shargh - - ورزش -

ســرمربی تیــم ملی فوتبــال ایــران در پیامی بــا بازماندگان فاجعه تروریســتی منچســتر ابراز همدردی کرد. به گزارش ایسنا و بهنقل از روزنامه اســپورت پرتغال، بعــد از فاجعه تروریســتی در شــهر منچســتر که منجر به کشتهشــدن 22 نفر از شــهروندان این شهر شــد، کارلوس کیروش، ســرمربی تیم ملی فوتبال ایــران در پیامی درباره ایــن حادثه نوشــت: برای مــن درک این موضوع دشــوار اســت. نمیتوانم اخبار رســیده از شهر منچستر را جایی که در آن چند سال زندگی کردم و دوســتان زیادی در آنجا دارم باور کنم. باید برای تمام کسانی که کشته شدند، دعا کنیم. همینطور برای خانواده قربانیان این حادثه که اکنون غمگین هســتند. در کنار مردم شهر منچستر خواهیم بود. کارلوس کــیروش در منچســتریونایتد دســتیار سرالکس فرگوسن بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.